www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

29 milionów zł z RPO WiM 2014-2020 na walkę z pandemią

Na posiedzeniu 24 marca zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie zmian w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dzięki przesunięciom między osiami RPO możliwe będzie przeznaczenie dodatkowych 29 milionów zł na doposażenie placówek służby zdrowia, a także rozszerzenie dotychczasowego zakresu wsparcia sektora ochrony

Te zmiany mają na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej koronawirusem – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Chodzi przede wszystkim o zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i świadczeń medycznych w naszym regionie.

Zakłada się wsparcie sektora ochrony zdrowia poprzez:
1) rozszerzenie zakresu wsparcia osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych o:
– inwestycje nie tylko w szpitale ale i w laboratoria diagnostyczne, w przypadku których występuje wyraźny związek z zaistniałą sytuacją kryzysową;
– tymczasowe dostosowywanie szpitali lub przekształcanie części szpitali w izolowane oddzielne jednostki;
– zakupy aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym wersji mobilnych) oraz leków;
– zakupy sprzętu sanitarnego (maski, urządzenia jednorazowego użytku itp.), odczynników oraz materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, testów, itp.;
– zakupy specjalistycznego sprzętu do transportu chorych;
– prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu;
– tymczasowe obiekty kubaturowe związane z diagnostyką i leczeniem.
2) zasilenie budżetu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 29 mln zł (6,8 mln euro). Środki te pochodziłyby z budżetu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, z czego:
– 2,5 mln euro z gospodarki odpadowej
– 3,1 mln euro z gospodarki wodno-ściekowej
– 1,2 mln euro z ochrony różnorodności biologicznej

(wwim)