www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

880 tysięcy na program KLUB 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki zakończyło  drugi tegoroczny  nabór do Programu „Klub”.   Resort rozpoczął realizację programu w roku 2016 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na „Klub” 2017 przeznaczona została kwota 30 000 000 zł. W naszej gminie wsparcie w wysokości 10000 zł otrzymał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “Nolet” w Żabim Rogu.

Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych –kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz są miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego –wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Program „Klub” wspierając kluby sportowe przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.). Ponadto, poprzez promocję regularnego udziału w treningach sportowych, program działa na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia udziału osób z nadwagą lub otyłością.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego –klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W pierwszym naborze ministerstwo  pozytywnie rozstrzygnęło wnioski 80 klubów, głównie uczniowskich, w tym  28 klubów piłkarskich, z województwa warmińsko-mazurskiego, przyznając im łączną kwotą dofinansowania w wysokości 880 tysięcy zł. Wysokość dofinansowania zależy od liczby prowadzonych sekcji. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji otrzyma 10 000 zł, klub wielosekcyjny – 15 000 zł. Drugi nabór, który zakończył się 14 lipca, zostanie rozstrzygnięty 9 września. Wtedy poznamy kolejnych beneficjentów. Na pewno będą wśród nich kluby z naszego województwa.

W załącznikach wykaz klubów, które już otrzymały dofinansowanie.

Klub piłkarskie ze wsparciem

kluby, które otrzymały wsparcie

(UW Olsztyn)