www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Absolutoryjna sesja morąskiej rady

VII sesja Rady Miejskiej w Morągu odbyła się 31 maja 2019 r. w sali konferencyjno – szkoleniowej Ratusza Miejskiego w Morągu. Jednym z punktów obrad było Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Morąg za 2018 rok, debata. Podjęto jednogłośnie uchwały w sprawach: udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Morąga za 2018 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2018 r.

W porządku obrad znalazły się także punkty:

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Morągu.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu.

Sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

Informacja na temat przygotowania jednostek organizacyjnych Gminy Morąg do nowego sezonu turystycznego.

Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Morąg za 2018 rok, debata. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Morąga za 2018 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Morąg za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2018 r.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2018 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2019-2028.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2019 r.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morąg oraz określenia granic obwodów.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jędrychówko oraz Raj, gmina Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi 07.01.2019 r.

Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia skargi 14.02.2019 r.

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Morąg działki nr 743/5 poi. w obr. Nr 2 m. Morąg.

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności działki nr 951/4 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 204/6 i 204/10 poł. w obr. Kruszewnia.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 284 poł. w obr. Jurki.

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 85 poł. w obr. Ruś. 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 65/140 położonej w obr. Raj. 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 526/2 położonej w obr. Kretowiny.

Wnioski i informacje.

Zakończenie obrad.

Porządek obrad (PDF, 868.3 KiB)

Zmiana WPF (PDF, 1.2 MiB)

Zmiana budżetu na 2019 r. (PDF, 3.7 MiB)

Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Morąga oraz raport o stanie Gminy Morąg za 2018 r. (PDF, 6.6 MiB)

Gospodarka nieruchomościami (PDF, 614.5 KiB)

Pozostałe projekty uchwał (PDF, 8.5 MiB)

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MORĄG Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2018

sprawozdanie (PDF, 898.6 KiB)

załącznik do sprawozdania (PDF, 959.5 KiB)

Radni wprowadzili do porządku obrad dwa projekty uchwał: w sprawie zgłoszenia Sołectwa Jurki do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz powołania Gminnego Koordynatora.

Uchwała w sprawie zgłoszenia Sołectwa Jurki do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz powołania Gminnego Koordynatora.

uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Parku Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Morągu

uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Parku Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Moragu

Odbyło się także ślubowanie nowego radnego Mirosława Bardzińskiego.

(red./fot. dw)