www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Aktywizacja osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  RPO – Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2018), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 oś 10: Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób pow. 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

Grupa docelowa i kryteria rekrutacji: osoby od 30 roku życia zarejestrowane jako bezrobotne, które jednocześnie są (co najmniej jeden warunek):

– długotrwale bezrobotne (bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy),

– niepełnosprawne,

– powyżej 50 roku życia,

– niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach),

– bezrobotnymi kobietami.

Warunki udziału: Każdy uczestnik otrzymuje wsparcie obejmujące formy pomocy zidentyfikowane u niego jako niezbędne celem poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Wsparcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb, wynikających z aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Harmonogram i miejsca realizacji form wsparcia:

Proponowane wsparcie obejmuje: staże, szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, i poprzedzone jest odpowiednio poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy.

Szczegółowe informacje o wolnych miejscach i terminach aktywizacji zawodowej w:

– Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, ul. Jana UI Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92

– Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00

(red.)