www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy w regionie, Polsce, na świecie.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * MORĄSKI NEWSLETTER - SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

“Bezpiecznie w Morągu”, “Bezpiecznie na wsi” – konkursy

Redakcja portalu www.mediagroupinfo.pl,  Komisariat Policji w Morągu, Gimnazjum w Żabim Rogu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Morągu zapraszają wszystkich przedszkolaków, uczniów, szkół podstawowych, gimnazjów  do udziału w konkursach przebiegających pod hasłem “Bezpiecznie w Morągu” i “Bezpiecznie na wsi”.
Celem konkursu  jest:
promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci młodzieży oraz mieszkańców oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym. Konkurs trwa od 20 stycznia do 24 lutego 2012 r. Dla najlepszych uczestników czekają  nagrody ! Szczegóły na stronie: www.mediagroupinfo.pl ZAPRASZAMY.

Redakcja portalu www.mediagroupinfo.pl, Komisariat Policji w Morągu, Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Żabim Rogu,  Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Morągu zapraszają wszystkich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym przebiegających pod hasłem “Bezpiecznie w Morągu”.

Regulamin konkursu plastycznego na plakat podejmujący temat bezpieczeństwa w Gminie Morąg

1. Konkurs organizowany jest przez Redakcja portalu www.mediagroupinfo.pl, Komisariat Policji w Morągu, Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Żabim Rogu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu oraz KRUS PT Morąg
2.   Konkurs trwać będzie od 20 stycznia 2012 r do  24 lutego 2012 roku.
3.   Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 3 – 14 lat.
4.   Liczba prac wykonanych przez jednego uczestnika jest ograniczona do 1.
5.   Technika wykonania prac jest dowolna, a ich format nie może być większy niż A3.
6.  Wykonane prace należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu lub Gimnazjum w Żabim Rogu, w terminie do 24 lutego br. do godz. 12.00. Prace można wysłać również pocztą na adres obu placówek: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kajki 2, 14-300 Morąg lub Gimnazjum w Żabim Rogu, Żabi Róg 115a, 14-300 Morąg z dopiskiem KONKURS „Bezpiecznie w Morągu”)
7.  Prace powinny być zaopatrzone w adnotacje zawierającą: imię i nazwisko autora, jego wiek, adres i numer telefonu oraz nazwę przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza.
8. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi 29 lutego 2012 roku na specjalnej wystawie w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu, o godz. 12.00 w Sali gimnastycznej.
10.Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych na konkurs.
11.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podpisanie oświadczenia załączonego do  niniejszego regulaminu.

Uwaga
Wszelkie pytania związane z konkursami należy kierować do redakcji portalu www.mediagroupinfo.pl (kontakt telefoniczny i meilowy na stronie)

Oświadczenie dla uczestnika niepełnoletniego

Oświadczenie rodzica/opiekuna
Ja niżej podpisany(a)………………………………………………………………………………………………………..
Zamieszkały(a) w ……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam niniejszym co następuje: w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………………….
w celach związanych z konkursem …………………………………………………………………………………….

Morąg, dn. …………………………………..

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis)

Regulamin konkursów pod nazwą : „BEZPIECZNIE W MORĄGU”.

Postanowienia ogólne
§1
1.Konkurs pt. „Bezpiecznie w Morągu” zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Redakcja portalu www.mediagroupinfo.pl oraz Komisariat Policji w Morągu, Gimnazjum w Żabim Rogu, Szkołę Podstawową nr 4 w Morągu oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Morągu.
2.Konkurs trwa od 20 stycznia  do 24 lutego 2012 r.
Cel konkursu
§2
Celem konkursu jest:
          promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz mieszkańców,
          aktywizacja mieszkańców w  zakresie  przeciwdziałania  zjawiskom
patologicznym
Tematyka konkursu
§3
Tematyka konkursu obejmuje siedem zagrożeń:
1. Zagrożenia związane z sięganiem po  środki  odurzające
(narkotyki, alkohol, nikotyna).
2. Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu.
3.Zagrożenia związane z przemocą i agresją w szkole i w domu.
4.Wykorzystywanie seksualne jako jedna z form przemocy.
5.Zagrożenia związane z ruchem drogowym.
6.Zagrożenia związane z sektami i subkulturami młodzieżowymi.
7.Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa.

Przebieg konkursu
§4
Konkurs rozpoczyna się 20 stycznia 2012 r.  a jego regulamin będzie dostępny na stronie internetowej: www.mediagroupinfo.pl

Ocena prac
§5 1.Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje komisja w skład której wchodzą przedstawiciele Wydawnictwa, Komisariatu Policji w Morągu, Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu, Gimnazjum w Żabim Rogu, KRUS PT Morąg oraz zaproszeni goście.
2.Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu komisja sporządzi protokół z jego
przebiegu, w którym wskaże skład komisji oraz imiona i nazwiska osób, które zostały nagrodzone w konkursie.
3.Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
4.Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
5.Kryteria oceny prac konkursowych.
Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:
-wartość merytoryczna pracy
-wartość edukacyjna
-oryginalność pomysłów , koncepcji i wykorzystanych technik
-strona artystyczna pracy
6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
a) wiek 3 do 6 lat (przedszkola, zerówki szkolne i przedszkolne)
b) klasy 1- 3
c) klasy 4-6

Postanowienia ogólne
§7 1.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatorów danych osobowych przystępującego do konkursu.
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych do celów promujących idee bezpieczeństwa.

Redakcja portalu www.mediagroupinfo.pl, Komisariat Policji w Morągu, Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Żabim Rogu,  Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Morągu zapraszają wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie plastycznym przebiegających pod hasłem “Bezpiecznie na wsi”.

Regulamin konkursu literackiego na krótką formę prozatorską (opowiadanie, fragment pamiętnika,  esej) traktującą o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

1. Konkurs organizowany jest przez Redakcja portalu www.mediagroupinfo.pl, Komisariat Policji w Morągu, Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Żabim Rogu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu oraz KRUS PT Morąg
2.   Konkurs trwać będzie od 20 stycznia 2012 r do  24 lutego 2012 roku.
3.   Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 13 – 17 lat.
4.   Liczba prac wykonanych przez jednego uczestnika jest ograniczona do 1.
5.   Pracę należy przygotować w formie wydruku komputerowego, nie więcej niż 2 strony w formacie A4.
6.  Napisaną pracę należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu lub Gimnazjum w Żabim Rogu, w terminie do 24 lutego br. do godz. 12.00. Prace można wysłać również pocztą na adres obu placówek: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kajki 2, 14-300 Morąg lub Gimnazjum w Żabim Rogu, Żabi Róg 115a, 14-300 Morąg z dopiskiem KONKURS „Bezpiecznie w Morągu”)
7.  Prace powinny być zaopatrzone w adnotacje zawierającą: imię i nazwisko autora, jego wiek, adres i numer telefonu oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.
8. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  nastąpi 29 lutego 2012 roku na specjalnej wystawie w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu, o godz. 12.00 w Sali gimnastycznej.
10.Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych na konkurs.
11.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podpisanie oświadczenia załączonego do  niniejszego regulaminu.

Uwaga
Wszelkie pytania związane z konkursami należy kierować do redakcji portalu www.mediagroupinfo.pl (kontakt telefoniczny i meilowy na stronie)

Oświadczenie dla uczestnika niepełnoletniego

Oświadczenie rodzica/opiekuna
Ja niżej podpisany(a)………………………………………………………………………………………………………..
Zamieszkały(a) w ……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam niniejszym co następuje: w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………………………….
w celach związanych z konkursem …………………………………………………………………………………….

Morąg, dn. …………………………………..

…………………………………………………………………………
(czytelny podpis)

Regulamin konkursów pod nazwą : „BEZPIECZNIE NA WSI”.

Postanowienia ogólne
§1
1.Konkurs pt. „Bezpiecznie na wsi” zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Redakcja portalu www.mediagroupinfo.pl oraz Komisariat Policji w Morągu, Gimnazjum w Żabim Rogu, Szkołę Podstawową nr 4 w Morągu oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Morągu.
2.Konkurs trwa od 20 stycznia  do 24 lutego 2012 r.
Cel konkursu
§2
Celem konkursu jest:
          promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz mieszkańców,
          aktywizacja mieszkańców w  zakresie  przeciwdziałania  zjawiskom
patologicznym na wsi
Tematyka konkursu
§3
Tematyka konkursu obejmuje siedem zagrożeń:
1. Zagrożenia związane z sięganiem po  środki  odurzające
(narkotyki, alkohol, nikotyna).
2. Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu.
3.Zagrożenia związane z przemocą i agresją w szkole i w domu.
4.Wykorzystywanie seksualne jako jedna z form przemocy.
5.Zagrożenia związane z ruchem drogowym.
6.Zagrożenia związane z sektami i subkulturami młodzieżowymi.
7.Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa.
8. Zagrożenia związane z działalnością rolniczą

Przebieg konkursu
§4
Konkurs rozpoczyna się 20 stycznia 2012 r.  a jego regulamin będzie dostępny na stronie internetowej: www.mediagroupinfo.pl

Ocena prac
§5 1.Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje komisja w skład której wchodzą przedstawiciele Wydawnictwa, Komisariatu Policji w Morągu, Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu, Gimnazjum w Żabim Rogu, KRUS PT Morąg oraz zaproszeni goście.
2.Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu komisja sporządzi protokół z jego
przebiegu, w którym wskaże skład komisji oraz imiona i nazwiska osób, które zostały nagrodzone w konkursie.
3.Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
4.Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
5.Kryteria oceny prac konkursowych.
Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:
-wartość merytoryczna pracy
-wartość edukacyjna
-oryginalność pomysłów , koncepcji i wykorzystanych technik
-strona artystyczna pracy
6. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
a) wiek 3 do 6 lat (przedszkola, zerówki szkolne i przedszkolne)
b) klasy 1- 3
c) klasy 4-6

Postanowienia ogólne
§7 1.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatorów danych osobowych przystępującego do konkursu.
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych do celów promujących idee bezpieczeństwa.

 
No comments yet

Powered by WordPress | Find BlackBerry Phones for Sale Online. | Thanks to Top Bank CD Rates, Free MMORPG Games and Home Information Packs
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.