www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Budżet obywatelski w Gminie Małdyty

Z inicjatywy Wójta Gminy Małdyty po raz pierwszy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego.  Małdyty są jedną z nielicznych gmin wiejskich w całym województwie, która wprowadziła takie rozwiązanie.

Budżety partycypacyjne posiadają zazwyczaj duże miasta i nieliczne gminy miejsko-wiejskie. Jego ideą jest włączenie całej społeczności w proces decydowania o zadaniach inwestycyjnych gminy. Ważne decyzje dotyczące rozwoju gminy będą podejmowane z udziałem wszystkich mieszkańców. Pozwoli to na poznanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Swoją propozycję do przyszłorocznego budżetu może zgłosić każdy dorosły mieszkaniec Gminy Małdyty. To właśnie sami mieszkańcy wybiorą najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane w 2018 roku.
Zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju gminy. Propozycje projektów mogą być zgłaszane przez mieszkańca lub grupę mieszkańców Gminy Małdyty oraz przez organizacje społeczne mające siedzibę na terenie gminy. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 25 osób.
Uchwałą nr XXI/189/17 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Małdyty konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Małdyty na rok 2018, na ten cel wyodrębniono środki w kwocie 60.000,00 zł. Proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących na terenie miejscowości Małdyty i w sołectwach Gminy Małdyty na realizację projektów przeznaczono dla miejscowości Małdyty 14.011,00 zł, a dla sołectw Gminy 45.989,00 zł.
Składanie propozycji projektów – zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Małdyty na 2018 rok trwa do 8 września 2017 r. w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Gminy Małdyty. W dniach od 11 września do 22 września 2017 r. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego dokona weryfikacji propozycji projektów pod względem formalno – prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które zadanie będzie generowało w przyszłości.
Wszystkie projekty pozytywnie zaopiniowane przez komisję zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. To społeczność gminy zadecyduje, które inwestycje będą realizowane w 2018 r. Głosowanie będzie trwało od 25 września do 13 października w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu. Rozstrzygnięcie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego nastąpi do 6 listopada 2017 r.
Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego, w tym formularz zgłoszenia projektu do realizacji oraz harmonogram konsultacji z mieszkańcami, znajduje się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Małdytach oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. (red./Gmina Małdyty)