www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rekrutacja do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do udziału w Szkole Inicjatyw Strażniczych (SIS). Jest to cykl szkoleń na temat m.in. praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji, połączony ze wsparciem merytorycznym i prawnym. Zgłoszenia chętnych osób są przyjmowane do 27 października.

[fb-like-button]

Konsultacje KE: Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne, w ramach których chce poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r. w zakresie promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją przy wsparciu z EFS. Konsultacje potrwają do 19 grudnia 2019 r.

[fb-like-button]

Zgłoś inicjatywę do konkursu Narodowego Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs „Odkryj Swój Skarb”, którego celem jest wyłonienie oraz opisanie w publikacji dwudziestu najciekawszych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych prezentujących dziedzictwo społeczno-kulturalne Polski małych i średnich ośrodków (do 30 tys. mieszkańców). Ponadto pięciu spośród laureatów otrzyma nagrody pieniężne.

[fb-like-button]

Projekt „FOLM – Z natury do rynku pracy”

Projekt adresowany jest do ludzi młodych w wieku 18-29 lat, niepracujących, i/lub poszukujących pracy, nieuczących się i/lub poszukujących odpowiednich form i kierunków edukacji i/lub poszukujących szansy na polepszenie swojej sytuacji życiowej. Młode osoby powinny mieszkać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

[fb-like-button]

Zaproszenie na spotkanie w Działdowie nt. ustawy o niemarnowaniu żywności

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezes Banku Żywności w Olsztynie zapraszają do udziału w kolejnym z cyklu regionalnych spotkań informacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych Warmii i Mazur pn. „Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – wyzwania dla NGO”. Wydarzenie będzie miało miejsce 17 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Działdowo.

[fb-like-button]

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?

[fb-like-button]

Konferencja „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie zaprasza do udziału w konferencji „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”, która odbędzie się 18 października 2019 roku w godz. 10:00-13:00 w ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności „Wasilewski – Felska”, ul. Obrońców Tobruku 3, Olsztyn.

[fb-like-button]

Ogłoszenie III Otwartego Konkursu Ofert

Burmistrz Morąga ogłosił III Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Morąg przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

[fb-like-button]

Zaproszenie na warsztaty w zakresie równego traktowania płci

Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. równego traktowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką praw obywatelskich do uczestnictwa w warsztatach, których celem jest wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie równości szans płci. Warsztaty odbędą się 8 października 2019 roku w Olsztynie w trzech grupach zadaniowych.

[fb-like-button]