www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Chciałabym, aby gmina rozwijała się dynamicznie jak dotychczas

Rozmawiamy z Jolantą Kutarba, nowym Skarbnikiem Gminy Morąg.

Gdzie pracowała Pani przed objęciem stanowiska skarbnika Gminy Morąg?

Przed objęciem stanowiska Skarbnika Gminy przez szesnaście lat pracowałam w morąskim Urzędzie. W 2001 roku rozpoczęłam pracę jako podinspektor do spraw finansowych jednostek oświatowych . Po trzech latach otrzymałam propozycję przejścia do Wydziału Finansowo – Budżetowego na stanowisko inspektora. Jednocześnie uzupełniałam moje kwalifikacje: ukończyłam studia podyplomowe z zakresu ekonomii przedsiębiorstw i rachunkowości budżetowej.  Po kilkunastu latach zostałam zastępcą skarbnika w naszym urzędzie.

Kiedy zaproponowano Pani objęcie stanowiska skarbnika?

Propozycje objęcia stanowiska Skarbnika Gminy Morąg otrzymałam po decyzji o przejściu na emeryturę  poprzedniego skarbnika Pani Anieli Wacławskiej.

Ile potrzebowała Pani czasu do namysłu, by przyjąć propozycję?

Poprosiłam Pana Burmistrza o kilka dni do namysłu. Była to trudna decyzja. Przez lata pracy z Panią Anielą Wacławską  wiem, że stanowisko Skarbnika to bardzo ciężka praca oraz ogromna odpowiedzialność.

Jakie zadania wykonuje skarbnik gminy?

Skarbnik jest jednocześnie Głównym Księgowym budżetu gminy.  Do zadań Skarbnika należy zapewnienie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz racjonalnego wykorzystania budżetu gminy a w szczególności: opracowanie projektu budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji budżetu oraz opracowywanie informacji rocznych i półrocznych  z wykonania budżetu, celem przedłożenia ich Radzie i wydania opinii przez RIO, analizowanie budżetu pod kątem wykorzystania środków oraz realizacji dochodów,

opracowywanie projektów uchwał w sprawie budżetu gminy i jego zmian; kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych , opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy , nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku gminy.

Jakie cele zawodowe postawiła sobie Pani na najbliższy czas?

Zamierzam z największą starannością wypełniać powierzone mi obowiązki Skarbnika. Aby im sprostać będę dbała o podnoszenie poziomu swojej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej.

Chciałbym by dokończyła Pani zdanie – najbardziej chciałabym…

Najbardziej chciałabym, aby Nasze Miasto i Gmina mogły rozwijać się tak dynamicznie jak dotychczas.

Dziękujemy za rozmowę.

(fot. od lewej Marek Raćkowski – przew. RM w Morągu, Jolanta Kutarba – nowy Skarbnik Gminy Morąg, Aniela Wacławska – poprzedni Skarbnik Gminy Morąg, Tadeusz Sobierajski – Burmistrz Morąga)