www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Czas na konsultacje społeczne

Spotkanie konsultacyjne dotyczące trzech dokumentów odbędzie się 22 września 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1).

Uczestnicy będą mogli wnieść swoje uwagi do „Programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

W roku 2018 cele szczegółowe i zadania oraz formy współpracy i wskaźniki realizacji celów
zostały zawarte w 3 obszarach współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z modelem współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
– OBSZAR I: włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych,
– OBSZAR II: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań
publicznych (zawarto wykaz zadań planowanych do zlecenia),
– OBSZAR III: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury
współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności.

Nie zabraknie również dyskusji na temat projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021.

Zaplanowane cele współpracy będą realizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie z partnerami społecznymi. Duże znaczenie w realizacji celu głównego, jakim jest rozwój kapitału społecznego, będą miały takie działania samorządu jak inspirowanie, lobbing, stymulowanie, pokazywanie dobrych praktyk, nagradzanie w konkursach inicjatyw, za których realizację odpowiadają partnerzy społeczni i samorządy lokalne.

Ostatnim dokumentem są „Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym”.

Początek piątkowego spotkania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o godz. 14, natomiast zakończenie o godz. 15.30.

POBIERZ DOKUMENTY

(wwim)