www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Dla osób posiadających wiedzę ekonomiczno-rolniczą

Uczestnikami „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie 2018 rok” mogą być osoby wieku 18–35 lat, mieszkające na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.

Ideą przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników oraz wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku.

Ważne jest ponadto wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej oraz propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Olimpiada odbędzie się w dwóch etapach – powiatowym i wojewódzkim. Etap powiatowy przypada na okres od 12 marca 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. Z kolei etap wojewódzki odbędzie się 25 czerwca 2018 r.

Uczestnikami Olimpiady mogą być osoby w wieku 18–35 lat, mieszkające na obszarach wiejskich, które prowadzą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne lub uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół rolniczych.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)