www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

„Drezdeńska” podpisała porozumienie o współpracy z WOT

W szkolnej auli 3 grudnia br. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej w Olsztynie, a Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu.

W ocenie płk Mirosława Brysia, dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Olsztynie, podpisane porozumienie pozwoli na rozszerzenie oferty szkoleniowej dla młodzieży. Do tej pory odbywały się spotkania z młodzieżą bez jakiegokolwiek porozumienia.

– Teraz będziemy mogli powiększyć ofertę szkoleniową dla uczniów szkoły, zapraszać ją na teren jednostki wojskowej, przygotowywać dla nich szkolenia, podobnego do tego, które realizują żołnierze obrony terytorialnej – mówi płk Mirosław Bryś.

Uczniom ZSZiO i PPP w Morągu wojska obrony terytorialnej oferują dostęp do kadry instruktorskiej, którzy będą prowadzili z młodzieżą zajęcia.

– Zajęcia będą się odbywały na terenie jednostki wojskowej oraz przy wykorzystaniu sprzętu wojskowego – dodaje płk M. Bryś.

Z podpisanego porozumienia cieszy się Halina Pasternacka, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu, która liczy na bardzo dobrą współpracę z 4 W-MBWOT. Od kilku lat placówka współpracuje z innymi służbami mundurowymi, tj. Komendą Powiatową Policji w Ostródzie, Komisariatem Policji w Morągu, 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną.

– 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej jest dla nas bardzo ważnym partnerem, ponieważ realizuje nieco inne cele, związane głównie z prowadzeniem działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu), ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji, współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego, ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni, szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.  Tego właśnie chcielibyśmy, aby nasi uczniowie nauczyli się od żołnierzy – 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – podkreśla Halina Pasternacka.

Po uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy, na pamiątkę tego wydarzenia i z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyło się przed budynkiem szkoły wkopanie dębu i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

„Mając na względzie działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodego pokolenia Polaków ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska wojskowego i młodzieży szkolnej w warunkach utworzenia nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP- Wojsk Obrony Terytorialnej oraz działając na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON nr 12, poz. 131 z późn. zm.)

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej w Olsztynie, reprezentowana przez Dowódcę Jednostki płk. Mirosława Brysia  oraz  Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, reprezentowane przez Dyrektora Halinę Pasternacką

zawierają porozumienie – treść porozumienia

(red./fot. dw)