www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina ma w planach budowę m.in. wiaduktu kolejowego

Gmina Morąg, w ramach projektu pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” opracowała dwie dokumentacje techniczne na uzbrojenie terenów na osiedlu mieszkaniowym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 Morąg – Olsztyn oraz na usprawnienie komunikacji w Morągu tj. przedłużenie ulicy Sienkiewicza i skomunikowanie z obszarem przemysłowym przy ul. Przemysłowej tunelem pod torami. Dokumentacja techniczna została uzgodniona z PKP.

Niestety jego budowa jest ściśle powiązana z możliwościami pozyskania przez Gminę Morąg dofinansowania na ten cel. Obecnie źródeł wsparcia takiego przedsięwzięcia brak. Jeżeli pojawi się odpowiedni konkurs na dofinansowanie tych dwóch przedsięwzięć morąski samorząd zapewnia, że będzie aplikował o takie środki.

Projekt pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” został dofinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 638 590 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 2 242 802 zł.

Wkład własny partnerzy dzielą proporcjonalnie po 395 788 zł.

Czym jest OIOF?

Gminy, dostrzegając problemy społeczno-gospodarcze w regionie, pragną podjąć wspólne i skoncentrowane działania zmierzające do ich wyeliminowania oraz zminimalizowania ich niekorzystnych efektów. Opracowana, w porozumieniu ze społeczeństwem, strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego będzie fundamentem do dalszych prac zmierzających do uatrakcyjnienia regionu dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów.

Obszar funkcjonalny, w proponowanym zakresie, opiera się w dużej mierze o gminy współpracujące ze sobą w ramach istniejącego od 1997 r. Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Głównymi celami działalności Związku są: promocja Kanału i Pojezierza Iławskiego, tworzenie warunków do zagospodarowania kanału i terenów związanych oraz tworzenie warunków rozwoju turystyki. Dzięki wieloletniej współpracy w ramach związku, samorządy wypracowały wspólne cele, działania oraz metody komunikacji. Współpraca samorządów należących do Związku zaowocowała opracowaniem dokumentu pn. „Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013”. Celem opracowania było włączenie do prac szerokiego grona odbiorców planowanych zadań i koncentracji środków na najważniejszych priorytetach poprzez tworzenie sieciowych projektów, gwarantujące wysoką efektywność nakładów. Współpraca samorządów umożliwiła utworzenie w ramach RPO Warmia i Mazury zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”, jako projektu kluczowego dla regionu i przyczyniła się do pozyskania znacznych środków finansowych. Wartość podpisanych z członkami związku umów o dofinansowanie projektów tylko w ramach w/w zintegrowanego projektu wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 244.661.863,01 zł, dofinansowanie z EFRR 166.605.865,73 zł, w tym samorządy wchodzące w skład Obszaru Funkcjonalnego podpisały umowy o dofinansowanie o wartości 137.659.234,14 zł, a dofinansowanie z EFRR wyniosło 100.788.167,78 zł. Powyższe korzyści, które wynikły ze współdziałania w Związku Gmin są główną motywacją aby kontynuować rozpoczętą współpracę i podjąć wyzwanie jakim jest przeciwdziałanie stwierdzonym problemom społeczno-gospodarczym. Partnerzy przedmiotowego projektu mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia zdają sobie sprawę, iż tylko i wyłącznie poprzez podjęcie wspólnej inicjatywy a następnie realizację danych przedsięwzięć są w stanie zmienić obecną sytuację społeczno-gospodarcza w swoich gminach.

Bardzo dobra współpraca w ramach Związku trwa do dziś, jednak z uwagi na nowe wyzwania stojące przed samorządami postanowiono o utworzeniu obszaru funkcjonalnego.

Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny leży w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje obszarowo tereny administracyjne sześciu następujących gmin: Miasto Iława, Gmina Iława, Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Gmina Miłomłyn i Gmina Morąg. Zakres terytorialny Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego zachowuje ciągłość przestrzenną i łączy ze sobą lwie części dwóch powiatów: iławskiego i ostródzkiego. Łącznie Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny zajmuje powierzchnię 1.332,1 km2.

Teren Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego jest skomunikowany z pozostałą częścią województwa warmińsko-mazurskiego i dalej z krajem i zagranicą poprzez następujące ciągi komunikacyjne:

  • drogę krajową Nr 7 (DK7) – Rabka o łącznej długości ok. 720 km. Leży ona w ciągu tras europejskich E28 (na odcinku z Trójmiasta do Elbląga) i E77. Łączy aglomeracje: gdańską, warszawską i krakowską. Przez teren Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego biegnie 34 km tej drogi.
  • drogę krajową Nr 16 (DK16) przebiegającą z Dolnej Grupy k. Grudziądza do granicy z Litwą w Ogrodnikach. Biegnie równoleżnikowo przez województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Stanowi główny szlak komunikacyjny na Mazurach. Droga jednak miejscami nie spełnia wymagań klasy drogi krajowej ponieważ na niektórych odcinkach jest bardzo wąska, nie ma poboczy ze względu na przydrożne drzewa, które rosną tuż przy krawędzi drogi. Na terenie Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego biegnie 67 km tej drogi.
  • drogę krajową nr 15 (DK15) o długości 395 km przebiegającą przez województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Na odcinku Trzebnica – Gniezno może być alternatywą dla drogi krajowej nr 5 z ominięciem Poznania. Dalej wiedzie przez tereny rolnicze na Kujawach oraz łączy miasto Toruń. W węźle „Września” bezkolizyjnie przecina autostradę A2. Przez teren Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego przebiega 16 km tej drogi.
  • drogę wojewódzką nr 521 (DW521) o łącznej długości 51 km, leżącą na pograniczu dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w powiatach iławskim i kwidzyńskim, w gminach Iława, Susz, Prabuty, Kwidzyn. Łączy miasta Iława i Kwidzyn. Przez teren Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego przebiega 15 km tej drogi.
  • drogę wojewódzką nr 536 (DW536) o długości 13 km łącząca Iławę z DK15 niedaleko Lubawy oraz pośrednio z Nowym Miastem Lubawskim, Brodnicą, Toruniem i Inowrocławiem. Na terenie Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego leży większa część tej drogi (11km).

Oprócz komunikacji drogowej Obszar jest dobrze skomunikowany za pomocą linii kolejowych z pozostałą częścią województwa, kraju i dalej zagranicą. Według kategoryzacji dworców kolejowych PKP dworzec Iława Główna ma kategorię C, tj. o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 0,3 – 1 mln.

Swoje stacje kolejowe posiadają również Ostróda i Morąg, niegdyś połączone ze sobą nieistniejącą obecnie linią kolejową z Ostróda – Miłomłyn – Morąg. Ostródzki dworzec kolejowy obsługujący przed II Wojną Światową połączenia do Elbląga, Olsztynka, Morąga, Działdowa, Iławy i Olsztyna na skutek działań wojennych zatracił swoje ważne dla regionu znaczenie i obecnie obsługuje tylko jedną linię kolejową z Iławy do Olsztyna. Aktualnie Dworzec PKP w Ostródzie, jako pierwszy tego typu obiekt w województwie, uzyskał dofinansowanie na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Przez teren Obszaru biegną obecnie następujące linie kolejowe:

  • Linia 9 – Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny;
  • Linia 251 – Tama Brodzka – Iława Główna
  • Linia 353 – Poznań Wschód – Žielieznodorožnyj

Ważnym elementem ostródzko-iławskiego obszaru funkcjonalnego jest Kanał Elbląski. Pomimo zatracenia funkcji gospodarczej związanej dawniej głównie z przewozem towarów, Kanał nadal funkcjonuje służąc obecnie jako unikatowa atrakcja turystyczna. Jest XIX wiecznym zabytkiem techniki, unikalnym systemem wodnym łączącym kilka zachodnio-mazurskich jezior z Zalewem Wiślanym. Oryginalność Kanału polega na pokonywaniu 100-metrowej, występującej w tym regionie, różnicy poziomów wody przy pomocy systemu śluz i pochylni. Te ostatnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody. Obecnie Kanał Elbląski należy do wąskiej grupy 25 polskich śródlądowych dróg wodnych i jest najdłuższym szlakiem żeglownym w Polsce. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2002 r. Kanał Elbląski obejmuje drogę wodną od jeziora Druzno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki, wraz z tymi jeziorami i jeziorami na trasie kanału, oraz szlak boczny w kierunku miejscowości Zalewo od jeziora Jeziorak do jeziora Ewingi włącznie. Główny nurt Kanału Elbląskiego rozciąga się południkowo przez prawie całą długość Powiatu Ostródzkiego i znajduje się w na terenie następujących gmin należących do Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miejska Ostróda, Gmina Miejska Iława, Gmina Ostróda, Gmina Iława oraz Gmina Miejsko-Wiejska Miłomłyn.

(red.)