www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina Morąg wyemituje obligacje

Rada Miejska w Morągu przyjęła uchwałę dotycząc emisji obligacji. Gmina Morąg wyemituje 10 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na łączną kwotę 10 000 000 zł.

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej nit I 50 osób. Będą one na okaziciela. Nie będą posiadały formy dokumentu i nie będą zabezpieczone. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok – 2 452 628 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7 547 372 zł.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Morąg.

– Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII /5 5 911 .7 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 2 grudniu 2017 roku w sprawie; uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2018 rok, zaciągam zobowiązanie w wysokości 10 000 000 zł, w formie emisji obligacji. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na:  pokrycie deficytu budżetu – 2 452 628 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie —7 547 372 zł. Uchwała ta zawiera warunki wyemitowania obligacji przez Gminę Morąg oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Planuję wyemitowanie 10 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł  każda, na łączną kwotę 10 000 000 zł. Niniejsza Uchwała Rady Miejskiej w Morągu stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa podmiot zamówienia, zakreślając jednocześnie granice, w których oferenci mogą przygotować swoje oferty. Wyemitowanie obligacji jest korzystniejsze niż zaciąganie kredytu, ponieważ unikamy kosztownych i pracochłonnych procedur związanych z ustawą” Prawo zamówień publicznych” oraz możemy w drodze negocjacji z bankami uzyskać korzystniejsze warunki – napisał w uzasadnieniu do uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.

Pełna treść uchwały – uchwała obligacje

(red.)