www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Gmina wydzierżawi plac pod wypożyczalnię rowerów i gokartów

Burmistrz Morąga ogłosił I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg, położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 935/24 o pow. 40 m2, opisanej w księdze wieczystej nr EL20/00015667/1 z przeznaczeniem pod wypożyczalnię rowerów i gokartów na pedały.

Okres dzierżawy: od 16 maja 2018 do 31 września 2018 roku z wyłączeniem dnia organizacji na terenie Parku Miejskiego imprezy artystyczno-plenerowej w ramach Turnieju Gwiazd Czterech Miast tj. 15 lipca 2018 roku.

Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 8 maja 2018 roku o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Morągu pokój nr 26.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za jeden sezon dzierżawy wynosi 970,62 zł, w tym 23% podatek VAT — 181,50 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 10,00 zł. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym tj. 970,62 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt i 62/100) w gotówce w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Morągu, konto: nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146 w terminie do dnia 2 maja 2018 roku.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy osoba ustalona jako kandydat na dzierżawcę nieruchomości, zostanie powiadomiona w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Opłata czynszu dzierżawnego nastąpi w terminie do 31 maja w wysokości określonej w przetargu. Jednocześnie informuje się, że wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonej w przetargu opłaty czynszowej.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu lub w kasie Urzędu Miejskiego w Morągu. W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy następuje przepadek wadium na rzecz Gminy Morąg, a przetarg czyni niebyłym.

Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości ponosić będzie dzierżawca.

Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Morągu, pokój nr 14, tel. 89 757 22 31 wew. 36.

Lokalizacja dzierżawy – 6262_Lokalizacja

(red./UM Morąg)