www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

IX KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ,,SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI”

Morąski Dom Kultury organizuje IX KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ,,SZLAKIEM NIEPODLEGŁOŚCI” pod patronatem Burmistrza Morąga. Odbędzie się on 22 października 2019 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2019 r.

Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

REGULAMIN 

Organizator: Morąski Dom Kultury.

Termin i miejsce: Konkurs odbędzie się 22 października 2019 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowo -kinowej Morąskiego Domu Kultury.

Cele Konkursu:

popularyzacja tradycji śpiewania pieśni patriotycznych,

pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,

wspieranie wychowania patriotycznego poprzez formy aktywności artystycznej,

pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu,

integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.

Zasady uczestnictwa:

Uczestnicy przygotowują i wykonują jeden utwór o treści patriotycznej, zgodny z hasłem konkursu.

Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim. Uczestnicy mogą śpiewać a’cappella, mogą korzystać z własnego akompaniamentu oraz podkładów muzycznych zapisanych na nośniku pendrive w formacie MP3 (jako pojedyncze utwory bez folderów). Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórków lub drugiego głosu. Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom. Nagranie należy dostarczyć przed występem do akustyka.

Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustala Organizator.

W konkursie mogą wziąć udział soliści indywidualni, soliści z chórkiem, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry. Podmioty wykonawcze, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu nie mogą wykonywać tych samych utworów.

Uczestnicy występują według kolejności ustalonej przez Organizatora.

Kategorie wiekowe:

– przedszkolaki

– klasy I-III SP

– klasy IV-VI SP

– klasy VII, VIII

– uczniowie szkół średnich i dorośli

Uczestnik musi mieścić się w jednej z przewidzianych kategorii wiekowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2019r. (osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: mdk.morag@o2.pl).

Kryteria oceny:

Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie:

dobór repertuaru

muzykalność i warunki głosowe wykonawców

interpretację utworów

ogólne wrażenie artystyczne

Nagrody:

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

Uwagi końcowe:

Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej uczestników biorących udział w konkursie w celu ich publicznej popularyzacji.

Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania konkursu.

Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.

W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim tel. 502380650.

(red./MDK)