Jubileuszowy konkurs literacki „Otwarte drzwi”

Morąski Dom Kultury ogłosił X JUBILEUSZOWY KONKURS LITERACKI TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „OTWARTE DRZWI”.

Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji  lub prozy o dowolnej tematyce. Uczestnik może się zgłosić do obydwu kategorii konkursowych. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do końca września bieżącego roku wysyłając e-mail na adres – mdk.morag@o2.pl.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się na początku grudnia bieżącego roku. Ma to związek z powstającym tomikiem prac dzieci i młodzieży – laureatów konkursów literackich „Otwarte Drzwi” w latach 2010 – 2020 okraszonym pracami uczestników koła plastycznego z Morąskiego Domu Kultury.

Regulamin i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

REGULAMIN

Organizator: Morąski Dom Kultury

Cele konkursu:

wszechstronne rozwijanie zdolności pisarskich uczniów

rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich

poszukiwanie młodych adeptów twórczości literackiej

wymiana doświadczeń między uczestnikami

Kategorie wiekowe:

uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)

uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)

uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII)

uczniowie szkół średnich

Kategorie konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji (3 utwory własne) lub prozy (do 5 stron wydruku komputerowego, format A4, czcionka Times New Roman 12) o dowolnej tematyce. Uczestnik może się zgłosić do obydwu kategorii konkursowych. Tematyka prac może być związana z problemem Koronawirusa.

Kryteria oceny:

Jury powołane przez Organizatora przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:

oryginalność ujęcia tematu

bogactwo języka

poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

ogólny wyraz artystyczny i stylistyczny

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenie: do końca września bieżącego roku należy zgłosić chęć udziału w konkursie, wysyłając e-mail na adres – mdk.morag@o2.pl, wpisując w temacie Konkurs Literacki „Otwarte Drzwi” oraz imię i nazwisko. Takie zgłoszenie powinno zawierać:

w załączniku – tekst zgłoszonych prac w formie pliku .doc, .docx lub pdf

w treści maila – imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Morąski Dom Kultury w celu udziału w Konkursie Literackim „Otwarte Drzwi” w tym na ewentualną publikację imienia i nazwiska jako laureata ww. konkursu.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych Morąskiego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

Zgłoszenie utworu do konkursu jest także jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.

Morąski Dom Kultury nie zwraca nadesłanych prac, stają się one własnością Organizatora.

Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą  w celu organizacji i prowadzenia konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zasady nagradzania:

Oceny nadesłanych prac dokona Jury wybrane przez Organizatora.

Komisja konkursowa oceni prace i zadecyduje o podziale nagród.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

Liczba przyznanych nagród jest zależna od jakości artystycznej i merytorycznej nadesłanych prac.

Ogłoszenie wyników:

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się na początku grudnia bieżącego roku.

Ma to związek z powstającym tomikiem prac dzieci i młodzieży – laureatów konkursów literackich „Otwarte Drzwi” w latach 2010 – 2020 okraszonym pracami uczestników koła plastycznego z Morąskiego Domu Kultury.

O szczegółach rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje w późniejszym terminie.

W przypadku rozwoju pandemii wirusa SARS – CoV-2 w stopniu zagrażającym terminowemu rozstrzygnięciu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo zmian co do terminów i innych zapisów niniejszego regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.

(MDK)