www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konkurs ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

  1. RODZAJ ZADANIA:

Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259).

  1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA

– Wysokość dotacji na prowadzenie zadania na rok 2018: – 16 920 zł.

– Wysokość w/w dotacji może ulec zmianie w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na 2018 r.

– Dotacja przyznana będzie podmiotowi wyłonionemu do realizacji zadania w konkursie. Częstotliwość przekazywania dotacji określona zostanie w umowie.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570) w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Powinna ona w szczególności zawierać :

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania zgodny z w/w przepisami prawnymi,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) przewidywaną liczbę adresatów,

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego w tym udokumentowania bazy lokalowej niezbędnej do wykonania zadania,

6) informację o zasobach kadrowych oraz o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione lub będą uczestniczyć przy realizacji zadania publicznego, w tym: zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; udokumentowany zaświadczeniem co najmniej 3 letni czas pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt.1 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

8) informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

9) deklarację o zamiarze odpłatnego

lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Formularz ofert dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.ostroda.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie https://www.powiat.ostroda.pl/ i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl.

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) dokument potwierdzający działalność statutową podmiotu uprawnionego oraz jednostki wykonującej zadanie

3) oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego do potrzeb realizacji zadania 4) opracowany ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

5) kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób które będą zatrudnione lub będą uczestniczyć przy realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem wymiaru godzin ukończonych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz udokumentowany zaświadczeniem co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

6) aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

7) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (ważne 3 m-ce od daty wystawienia)

8) oświadczenie, iż wobec oferenta nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy,

10) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania do realizacji.

  1. Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
  2. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie tel. (089) 642 98 85.
  4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1) zadanie obejmować ma okres od 10 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,

2) zadanie powinno być realizowane zgodnie z w/w przepisami prawnymi.

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem “Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, do 5 kwietnia 2018 r. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni licząc od dnia określonego na ich złożenie

  1. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMINIE DOKONANIA WYBORU OFERT

1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu ich składania.

2) Złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu.

3) Zarząd Powiatu Ostródzkiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszej oferty

4) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty i zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.ostroda.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie https://www.powiat.ostroda.pl/ i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl

Przy rozpatrywaniu ofert brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz następujących kryteriów:

1) merytoryczne – możliwość realizacji zadania (oceniane w skali: 0 – 5),

2) finansowe – kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego (oceniane w skali: 0-5), 3) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, świadczenia wolontariuszy, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, organizacja opieki nad dziećmi, pomoc specjalistyczna (oceniane w skali: 0-5),

4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną – rzetelne oraz terminowe wykonywanie oraz rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-5).

Maksymalna ilość punktów wynosi 20

Do przyznania dotacji rekomendowane zostaną oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskają co najmniej 60% tj.12 punktów

VII. INFORMACJA O ZADANIU W LATACH 2016 – 2017

– W roku 2016 wymienione w ogłoszeniu zadanie było realizowane na terenie powiatu ostródzkiego przez Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” w Ostródzie. Dotacja na realizację zadania przekazana była w wysokości: 16 920 zł.,

– W roku 2017 wymienione w ogłoszeniu zadanie było realizowane na terenie powiatu ostródzkiego przez Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” w Ostródzie. Dotacja na realizację zadania przekazana była w wysokości: 21 996 zł.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do wyboru kilku oferentów i podziału kwoty zawartej w ogłoszeniu w zależności od przedstawionej oferty,

– Od wyników konkursu nie służy stronom odwołanie

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostródzie, – www.powiat.ostroda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz stronie internetowej PCPR w Ostródzie www.pcpr.ostroda.pl i Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Ostródzie.

(Starostwo w Ostródzie)