www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konkurs “Otwarte Drzwi…”

Morąski Dom Kultury ogłasza Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży “Otwarte Drzwi…”. Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji (3 utwory własne) lub prozy (do 5 stron wydruku komputerowego, formatu A4). Prace należy przesłać do 24.11.2017 r. na adres podany w regulaminie. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z Jurorami oraz wręczenie nagród odbędzie się 08.12.2017 r. o godzinie 16.30 w sali na poddaszu.

REGULAMIN
Organizator:
Morąski Dom Kultury

Cele konkursu:
– wszechstronne rozwijanie zdolności pisarskich uczniów
– rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich
– poszukiwanie młodych adeptów twórczości literackiej
– stwarzanie autorom prac możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców

Uczestnicy:
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi
uczniowie szkół średnich
bogactwo języka
poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

Przedmiot konkursu:
Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji (3 utwory własne) lub prozy (do 5 stron wydruku komputerowego, formatu A4).

Kryteria oceny:
Jury powołane przez Organizatora przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:

Warunki uczestnictwa:
W konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.
Utwory należy podpisać godłem (czyli wybranym słowem, pseudonimem, które utajni dane osobowe). Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą zapis elektroniczny tekstów na płycie CD lub pendrive, dane autora tj. imię i nazwisko, wiek, adres domowy, numer telefonu, nazwę szkoły i jej adres, klasę, kilka słów o autorze.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych Morąskiego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
Zgłoszenie utworu do konkursu jest także jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.

Terminy:
Prace należy przesłać do 24.11.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)na adres:

Morąski Dom Kultury

ul.Mickiewicza 19

14-300 Morąg

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z Jurorami oraz wręczenie nagród odbędzie się 08.12.2017 r. o godzinie 16.30 w sali na poddaszu.

Zasady nagradzania:
Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace i zadecyduje o podziale nagród.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I,II i III miejsca w dziedzinie (poezja) oraz I,II i III miejsca w dziedzinie (proza) oraz wyróżnienia dla każdej grupy wiekowej.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Morąskim Domu Kultury, tel. 757 2640 wew. 21.

(MDK)