www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konsultacje społeczne – czekamy na opinie

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do konsultacji społecznych projektu aktualizacji związane programem ochrony środowiska przed hałasem.

Dotyczą one „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr III/42/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. – w zakresie dróg wojewódzkich.

Każdy ma prawo do zapoznania się z projektem dokumentu oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie dokumentu.

Dokumentacja, na którą składa się: projekt Aktualizacji „Programu…” oraz  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji „Programu..”, dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie (BIP): http://bip.warmia.mazury.pl/ w zakładce: Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne potrwają do dnia 27 kwietnia 2018 r.

(wwim)