www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Konsultacje zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073, ze zm.), oraz Uchwały Nr XXXII/476/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/490/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 marca 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Bogaczewo w gminie Morąg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.06.2018 r. do 21.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, pokój nr 22, w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, pokój nr 22 o godz. 9°°.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Morąga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2018 r.

Osoba do kontaktu: Jolanta Chałkowska 89 757 22 31 wew. 31 e-mail: j. chalkowska@morag.pl. (red./UM Morąg)