www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Jak informuje Starosta Ostródzki rozpoczęły się prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na części obszaru jednostki ewidencyjnej Gminy Morąg w powiecie ostródzkim tj. dla obrębów: Bożęcin, Maliniak, Markowo, Raj i Tątławki.

Podstawą do przeprowadzenia prac modernizacyjnych są:  Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II, zawarte w dniu 15 czerwca 2 016 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a Starostą Ostródzkim oraz zarządzenie Starosty Ostródzkiego z dnia 12 września 2017 r.

Modernizacja ewidencji gruntów wykonywana  jest w celu:  uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych zgodnie z wymogami wspomnianego  rozporządzenia, modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Prace modernizacyjne zostaną wykonane zgodnie z warunkami określonymi w projektach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodnionych z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wykonawcą prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jest firma OPGK Sp. z o. o., al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, działająca na podstawie umowy zawartej w Warszawie pomiędzy tą firmą, a Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.

Jak czytamy dalej w informacji Starosty Ostródzkiego: stosownie do art. 13 i 14 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele oraz inne osoby fizyczne lub prawne , w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale posadowione na obszarze objętym modernizacją są obowiązani umożliwić wykonawcy prac wstęp na grunt oraz udzielić informacji o budynkach, lokalach i obiektach budowlanych. Zobowiązuje się organy administracji oraz inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się dane niezbędne do przeprowadzenia modernizacji, do ich udostępnienia Wykonawcy prac. Ponadto informuje, że osoby wykonujące prace geodezyjne będą legitymowały się imiennym upoważnieniem, wydanym przez Wykonawcę prac.

W wyniku prac modernizacyjnych zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego, który podlega, wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Starosta Ostródzki poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz Zamiejscowym Oddziale w Morągu – Urzędzie Miasta i Gminy Morąg, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, a także przez ogłoszenie tej informacji w prasie o zasięgu krajowym lub na ogólnodostępnym portalu internetowym.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie terminu na rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Ostródzki ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

w Ostródzie.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa w/w informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Ostródzki rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Niniejszą informację wraz z załącznikiem graficznym postanowiono przekazać do publicznej wiadomości stosownie do w/w przepisów prawa a także z uwagi na zasięg i skutki oddziaływania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie i stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Zamiejscowych Oddziałów w Morągu, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Morągu i właściwych miejscowości na terenie gminy Morąg. (red. Starostwo w Ostródzie)