www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Morąski szpital podsumował 2017 rok

W 2017 roku Szpital Miejski sp. z o.o. w Morągu udzielił świadczeń medycznych pacjentom zgłaszającym się do naszej placówki (wyłączając badania diagnostyczne) w ogólnej liczbie 47.369.

– Szpital zakończył 2017 rok zyskiem w wysokości 317.561,92 zł netto. Tak dobry wynik finansowy udało się uzyskać głównie poprzez starania Zarządu szpitala o zapłatę przez Narodowy Fundusz Zdrowia części ponadlimitów jakie nasza jednostka wypracowała w 2017 roku, a także uzyskaniu dodatkowych środków z PFRON i innych instytucji na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i rezydentów zatrudnionych w szpitalu. Szpital, w związku z uregulowaniem przez NFZ ponadlimitów za rok 2017 nie posiadał już nadwykonań, których zapłata byłaby należna dla jednostki – mówi Ewa Michałowska, prezes spółki „Szpital Miejski” w Morągu.

W dniu 14 grudnia 2017 roku szpital zaciągnął pożyczkę na kwotę 370.000 zł przeznaczoną głównie na pokrycie wkładów własnych na projekty unijne. Okres spłaty kończy się w dniu 30 kwietnia 2019 roku.  W roku 2017 zatrudnienie utrzymywało się na podobnym poziomie jak w roku 2016.

– W 2017 roku szpital poczynił zakupy inwestycyjne na ponad 75 tys. zł. Za powyższą kwotę zakupiono używany ambulans sanitarny —Volkswagen Candy, elektryczny zasilacz na blok operacyjny, rozwieracz SPINE CLASSICS także na blok operacyjny oraz wózek do przewozu pacjenta (zakup wózka współfinansowany był przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W Morągu). Dodatkowo pracownicy techniczni szpitala przeprowadzili drobne remonty w budynku głównego szpitala polegające na podziale pomieszczeń szatni pracowników poradni chirurgicznej i wykonaniu z jednej części łazienki dla pracowników działu pomocy doraźnej i izby przyjęć. Przystosowano także pomieszczenie po byłym magazynie na pokój socjalny dla ratowników medycznych. Wymieniono podłogi, oświetlenie oraz pomalowano ściany. Na terenie szpitala zamontowano dodatkowe kamery do monitoringu wizyjnego. W dziale żywienia wykonano remont łazienki, przeprowadzono remont w celu przystosowania pomieszczenia porządkowego na jarzyniarnię. Wymieniono podłogę, położono glazurę i pomalowano ściany. Odświeżono pomieszczenie stołówki i część korytarza, pomalowano pomieszczenia na środki czystości. Z dodatkowych wydatków można wyliczyć jeszcze: wykonanie nowego pokrycia dachu łącznika między budynkami szpitala, wymianę trzech lamp zewnętrznych na nowe oraz wymianę kilku okien w budynku szpitala. W budynku administracji przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla działu zamówień publicznych. Wymieniono podłogi oraz pomalowano ściany. W 2017 roku zmianie uległo miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w Łukcie. W związku z tym, w nowych pomieszczeniach pomalowano ściany, położono nową wykładzinę, przygotowano pomieszczenie na kabinę prysznicową, a także wyposażono pomieszczenia w nowe meble. Koszt wszystkich remontów wyniósł ogółem ponad 38 tys. zł – wylicza Ewa Michałowska.

Szpital w Morągu pozyskał także środki finansowe na mocy zawartej w dniu 24-11-2017 roku umowy w sprawie przekazania środków publicznych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Środki przekazał Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

– Z dotacji zakupiono dwa wideolaryngoskopy, dwa przenośne mierniki gazów, dwa plecaki medyczne z wyposażeniem oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Cały zakupiony sprzęt zakupiony został jako wyposażenie dla karetek ratownictwa medycznego. Całkowity koszt zakupu wyniósł prawie 95 tys. zł. Pod koniec roku zakupiono ze środków własnych automatyczną myjnię endoskopową za kwotę ponad 41 tys. zł – dodaje prezes Michałowska.

W 2017 roku szpital przygotował dokumentację w celu ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Są to programy: 1) RPWM.09.01.01-28-0019/17 Zakup tomografu komputerowego 16-kanałowego dla Szpitala Miejskiego w Morągu 2) RPWM.04 .03 .01-28-0022/17 Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o. o. 3) RPWM.03.02.00-28-0035/17 Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.

– Powyższe projekty zostały wysoko ocenione przez komisje przyznające środki unijne i w pierwszych dwóch przypadkach środki finansowe zostały przyznane dla jednostki w 2017 roku natomiast w trzecim środki zostały przyznane w 2018 roku. W pierwszym projekcie, w związku z tym, że szpital nie posiada środków finansowych na zapłatę wkładu własnego, podjęto decyzję, że na powyższe zabezpieczenie szpital zaciągnie pożyczkę na okres 16 miesięcy w celu sfinalizowania zakupu tomografu komputerowego. Natomiast w drugim przypadku, pomimo pozytywnego przejścia przez długi, trudny i kosztowny (sam koszt przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie studium wykonalności pochłonął ponad 120 tyś. zł) proces przygotowania dokumentacji dotyczącej pozyskania dofinansowania do projektu dotyczącej termomodernizacji budynków szpitala, jednostka nasza w związku z brakiem środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego i brakiem możliwości pozyskania ich z innych, zewnętrznych źródeł zmuszona jest do odstąpienia od realizacji tego projektu. Całkowita wartość inwestycji wyniosłaby 8.846 128 zł natomiast wysokość dofinansowania zamknęłaby się w kwocie 3.346.168 zł. Różnica stanowiłaby wkład własny, którego jednostka nie posiada. Rezygnacja z tej inwestycji jest bardzo trudną decyzją ze względu na fakt, że po pierwsze została podpisana wstępna umowa z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie niniejszego projektu, a po drugie w znaczący sposób przyczyniłaby się do podniesienia zarówno komfortu przebywających w naszym szpitalu pacjentów oraz pracowników, ale i zyskano by oszczędności ponad 200 tyś. złotych rocznie na ponoszonych kosztach energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Dodatkowo budynki szpitala zyskałyby na poprawie wyglądu zewnętrznego po ociepleniu ich i położeniu nowych elewacji – mówi Ewa Michałowska.

Rozwój szpitala związany jest przede wszystkim z pozyskaniem kadry medycznej (głównie lekarzy) oraz środków finansowych.

– Pomimo dokładania przez zarząd wszelkich starań w zapewnieniu ciągłego, pełnego i jak najlepszego dostępu do usług medycznych w naszym regionie to funkcjonowaniu, w dalszym ciągu najbardziej zagraża brak kadry specjalistycznej. W grudniu 2017 roku zawieszono działalność oddziału dziecięcego właśnie z powodu braku kadry lekarskiej. Dotychczasowe starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Na zamieszczane w czasopismach branżowych ogłoszeniach, a także prowadzonych rozmowach z lekarzami niestety w dalszym ciągu nie ma chętnych specjalistów, którzy podjęliby się pracy w naszej jednostce. Kolejnym istotnym problemem wymagających dużych nakładów finansowych jest konieczność zainstalowania mechanizmów oddymiających we wszystkich klatkach schodowych w budynkach szpitala. Inwestycja ta była ujęta w projekcie unijnym termomodernizacji budynków szpitalnych, jednak w związku z tym, że z projektu trzeba było zrezygnować należy pozyskać środki z innych źródeł. Pod koniec kwietnia 2018 roku będzie już znany przybliżony koszt inwestycji, gdyż będzie już gotowa dokumentacja kosztorysowo-projektowa – podsumowuje prezes Ewa Michałowska.

(red.)