www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy w regionie, Polsce, na świecie.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * MORĄSKI NEWSLETTER - SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

MP900449116

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY – Specjalista ds. rozliczeń. Liczba lub wymiar etatu: 5.

 1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe lub średnie ( I lub II stopnia) o kierunku: Ekonomia, Ochrona Środowiska,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami,
c) znajomość regulacji prawnych z zakresu: Prawa ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, , ustawy o samorządzie gminnym,
d) umiejętność podejmowania decyzji, zdolności organizacyjne, zaangażowanie, rzetelność,
komunikatywność, asertywność, systematyczność, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, wysoka kultura osobista, dokładność w rozpatrywaniu spraw, odpowiedzialność,
e) umiejętność szybkiego przyswajania obsługi programów informatycznych,
f) zdolność przetwarzania dużej ilości informacji,
g) zdolność analitycznego myślenia,
h) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i dokładność,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– wprowadzanie do bazy danych deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości,
– księgowanie wpłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości,
– obsługa klienta: pomoc przy wypełnianiu deklaracji, udzielanie informacji o stanie konta,
– wystawianie decyzji i tytułów wykonawczych,
– sporządzanie miesięcznych zestawień rozliczeniowych,
– realizacja spraw legislacyjnych ( prawo miejscowe) przypisanych przez ustawę dla Związku Gmin,
– wykonywanie czynności biurowych wynikających z bieżącej działalności: sporządzanie korespondencji, wyjaśnianie reklamacji,
– przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań
objętych zakresem działania stanowiska w przynależnym Sektorze,
– przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji i zasad przyjętych w Związku Gmin.
– przestrzeganie dyscypliny pracy.
4. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
b) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny –
podpisane odręcznie,
c) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
e) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o
posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
g) oryginał kwestionariusza osobowego,
h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
k) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Związku lub pocztą na adres: Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda , pocztą na adres Związku z dopiskiem:
Dotyczy: naboru na specjalistę ds. rozliczeń w terminie do dnia 28 stycznia 2013r. do godz. 11.00.
W przypadku wysłania aplikacji pocztą, liczy się data wpływu do Związku. Aplikacje, które wpłyną do Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Związku

www.czystesrodowisko.eu/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda w Związku Gmin. (źródło: UM Morąg).

 
No comments yet

Powered by WordPress | Find BlackBerry Phones for Sale Online. | Thanks to Top Bank CD Rates, Free MMORPG Games and Home Information Packs
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.