www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

NABÓR – OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH 112

Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Wymiar etatu: pełen etat

Adres urzędu:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Budynek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

pełnienie dyżurów w systemie zmianowym zgodnie z opracowanym grafikiem, a w sytuacjach kryzysowych zgodnie z każdorazową decyzją kierownika, zastępcy kierownika CPR lub Dyrektora Wydziału;

całodobowa obsługa wszystkich urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie pomieszczeń Centrum Powiadamiania Ratunkowego i nadzór nad ich stanem technicznym;

ścisła współpraca i współdziałanie z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego oraz pozostałymi służbami porządkowymi w zakresie organizacji i koordynacji prowadzonych działań ostrzegawczych, prewencyjnych i ratowniczych;

bieżący monitoring zagrożeń oraz stała współpraca z instytucjami prowadzącymi stały monitoring środowiska i  monitoring zagrożeń, analiza otrzymanych informacji i podejmowanie działań prewencyjno – ostrzegawczych, a w razie potrzeby inicjowanie działań ratowniczych;

całodobowa obsługa systemów łączności będących w dyspozycji Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz bieżąca wymiana informacji z służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej, służbami specjalnymi i innymi służbami i inspekcjami;

całodobowe przyjmowanie informacji o zdarzeniach, klęskach żywiołowych, katastrofach i innych zagrożeniach przekazywanych na numery alarmowe oraz koordynowanie i wspieranie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych prowadzonych na terenie województwa;

kompletowanie i opracowywanie niezbędnej dokumentacji operacyjnej;

opracowywanie meldunku z przebiegu dyżuru ze szczególnym uwzględnieniem podjętych decyzji i sposobu ich realizacji;

bieżące uzupełnianie i aktualizowanie bazy danych oraz bazy teleadresowej niezbędnej do realizacji zadań własnych wg ustaleń kierownika i zastępcy kierownika CPR;

uczestnictwo w organizowanych przez Urząd zajęciach i szkoleniach z zakresu zadań Wydziału oraz jednostek organizacyjnych służb zaangażowanych w działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego, Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zgodnie z opracowanym grafikiem;

udział i realizacja programu szkolenia operatorów numerów alarmowych;

wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych, związanych z zakresem działań realizowanych przez Wydział.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

– na stanowisku pracy obowiązuje równoważny zmianowy system czasu pracy, w którym dopuszczona jest praca w wymiarze do 12 godzin na dobę (również w porze nocnej), polegająca na obsłudze zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

– stanowisko pracy wyposażone jest w 3 monitory ekranowe, komputer, telefon i materiały biurowe,

– stanowisko pracy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

n i e z b ę d n e:

wykształcenie: minimum średnie;

znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie);

znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;

znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

znajomość Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego;

znajomość Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych;

znajomość obsługi komputera;

odporność na stres;

umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji;

umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;

dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym 12 godzinnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys/CV i list motywacyjny,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie),

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym,

Miejsce składania dokumentów:  

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

(pok. 121)

z dopiskiem „operator numerów alarmowych” na liście motywacyjnym

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

2.W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@uw.olsztyn.pl

3.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej organizowanego na podstawie ustawy o służbie cywilnej.

4.Podstawy prawne przetwarzania:

a)Państwa dane osobowe przetwarzane są:

–      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

–      na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO – w przypadku przetwarzania danych informujących o stanie zdrowia,

b)podanie danych osobowych jest dobrowolne,

c)przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedcofnięciem.

5.Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane:

a)przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru:

–      jeśli Państwa kandydatura nie zostanie uwzględniona w protokole z naboru, Państwa oferty będą niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,

–      w przypadku uwzględnienia Państwa kandydatury w protokole z naboru Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym po rozmowie kwalifikacyjnej, z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,

b)do czasu odwołania zgody,

c)w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy i ustawy o służbie cywilnej.

6.Informacje o odbiorcach danych:

a)w przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,

b)jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

c)Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operator pocztowy – Poczta Polska.

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inne informacje:

Kandydaci, którzy nie ukończyli szkolenia dla operatorów numerów alarmowych, zostaną zobowiązani w trakcie pierwszej umowy o pracę, zawartej na czas określony do odbycia 70-godzinnego szkolenia wyjazdowego i złożenia wymaganego egzaminu z zakresu wiedzy
i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia, warunkującego dalsze zatrudnieni w CPR.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie:

przeprowadzenie testów weryfikujących:

znajomość aktów prawnych określonych w ogłoszeniu,

znajomość zadeklarowanego przez kandydata języka obcego,

znajomości obsługi komputera.

Uzyskanie min. 60 % z całkowitej liczby punktów jest warunkiem zaliczenia testu.

Przewidywane wynagrodzenie: ok. 2 300 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 52 32 484.

(Paweł Żukowski, DYREKTOR GENERALNY Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie)