www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Nowa cena za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych

Radni miejscy z Morąga ustalili cenę za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych w podziale na: • I grupę – wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni utwardzonej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych – 2,05 zł/m2 na rok plus podatek od towarów i usług zgodnie z odrębnymi przepisami. • II grupę wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni dróg, parkingów o powierzchni utwardzonej — 0,82 zł/me na rok plus podatek od towarów i usług zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na podstawie cen, o których mowa w ust. 1 naliczana jest opłata za odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni o trwałej nawierzchni.

Opłacie nie podlegają: powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.

Ceny mają zastosowanie do usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółkę z o. o, w Morągu, które wykonuje zadania własne Gminy Morąg w zakresie gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi na terenie Gminy Morąg.

Odbiorcami usługi są osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, korzystające z nieruchomości lub ich części, w tym nieruchomości budynkowych i lokali.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała wejdzie w życie.

W chwili podejmowania uchwały wody pochodzące z opadów atmosferycznych oraz z roztopów, stosownie do postanowień art. 2 pkt 8 lit c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 129) były zaliczane do ścieków. Takie ujęcie ustawowe wód opadowych i roztopowych upoważniało samorządy na podstawie dalszych przepisów wskazanej ustawy do przyjęcia taryfy obejmującej obok taryfy za dostawę wody oraz odbiór ścieków, ustalenie taryfy za odbiór wód opadowych oraz roztopowych. Przyjęta ówcześnie taryfa w wysokości 2,05 zł/me netto dla I grupy odbiorców i 0,82 zł netto dla II grupy odbiorców miała zastosowanie do wszystkich podmiotów. W dniu 24 sierpnia 2017 r. nastąpiło uchylenie wskazanego przepisu za pomocą art. 494 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566). Zmiana prawa spowodowała przywrócenie możliwości stanowienia cen w zakresie objętym uchwałą. Mając na uwadze, iż: 1) Gmina Morąg powierzyła realizację swego zadania spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu – sp. z o.o. 2) Realizacja zadania polegającego na eksploatacji, utrzymaniu i rozbudowie urządzeń kanalizacji deszczowej, przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych wymaga dysponowania stosownymi środkami finansowymi. Pochodzić one mogą z opłat wnoszonych przez podmioty korzystające z odnośnych usług, względnie winny być pokryte z innych źródeł. Niezależnie jednak od tego, skąd pochodzić będzie finansowanie, nadrzędnym wymogiem jest zapewnienie zrównoważenia ponoszonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu sp. z o. o. kosztów, związanych z realizacją wskazanego wyżej zadania, z przychodami tak, aby zapewnić trwałość finansową umożliwiającą świadczenie usługi zbiorowego odprowadzania wód opadowych, a także uniknąć ryzyka subsydiowania skrośnego. Umożliwia również objęcie tej części działalności dofinansowaniem w ramach projektów realizowanych przy wsparciu funduszy UE oraz programów krajowych dla rozwoju infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Morąg przy udziale Gminy 3) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej oraz niezakłóconego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych wymaga sprawnego i ekonomicznego zarządzania kanalizacją deszczową w Gminie, utrzymania sieci i urządzeń w dobrym stanie technicznym, wykonywania bieżącej konserwacji, prowadzenia remontów, przeglądów technicznych i czyszczenia urządzeń. 4) Sieć kanalizacji deszczowej wymaga środków nie tylko na bieżącą eksploatację, ale również nakładów związanych z przywróceniem do użytkowania tej części infrastruktury, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Nałożone na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu sp. z o.o. obowiązki w zakresie renowacji i rozbudowy infrastruktury deszczowej są realizowane w ramach bieżącej działalności. Występuje uzasadniona prawnie oraz faktycznie potrzeba przywrócenia powszechnego systemu opłat za odebrane wody opadowe oraz roztopowe poprzez realizację zadań gminy w formie stanowienia cen i ich kontroli drogą uchwały Rady Miejskiej w Morągu. Jednocześnie należy wskazać, iż w sytuacji, w której Prawo wodne nie zostałoby zmienione, nadal obowiązywałyby dotychczasowe stawki cen. Z przedstawionych przyczyn projekt uchwały ustała stawki opłat za usługę odbioru wód opadowych oraz roztopowych w wysokości 2,05 zł/m2 netto i 0,82 zł/me netto

(red./UM Morąg)