www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Nowe możliwości dla uczelni z regionu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, których efektem będzie poprawa infrastruktury szkół wyższych. Na ten cel przeznaczono w konkursie 17,4 mln zł.

Na wsparcie mogą liczyć inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego zawodowego dla potrzeb regionalnych specjalizacji, m.in: wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz adaptacja, rozbudowa, przebudowa czy remont istniejącej infrastruktury.

Dobrze wyposażone uczelnie, to dobrze wykształceni absolwencimówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.I właśnie takich specjalistów przygotowanych na wyzwania nowoczesnego rynku pracy potrzebuje nasz region.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych).

Wnioski można składać od 30 czerwca do 30 lipca.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

(wwim)