Nowe przepisy ochrony pracowników

Weszły w życie nowe europejskie przepisy ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w tej sprawie. Przepisy obowiązują przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby, które podczas wykonywania pracy są narażone na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych, np.: pyły drewna twardego, związki chromu (VI), ogniotrwałe włókna ceramiczne, benzen, chlorek winylu, tlenek etylenu.

Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE. Proponowane jest rozszerzenie listy o kolejnych 11 szkodliwych czynników, m.in. o kadm i jego związki nieorganiczne, beryl i jego związki nieorganiczne, kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu, formaldehyd, spaliny silnika Diesla, oraz benzen.

Pojawił się także czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości  narażenia zawodowego, a Komisja Europejska pracuje już nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz.

Komunikat I

Komunikat II

Komunikat III

Komunikat IV

(WSSE Olsztyn)