www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Nowy tygodniowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli

W swojej uchwale Rada Miejska w Morągu określiła  tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg.

W uchwale czytamy: – Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego — 22 godziny. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga. Traci moc uchwała Nr XVIII/185/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 1 września 2018 r.

W uzasadnieniu do uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski napisał: – Art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (tzw. pensum) dla większości stanowisk nauczycielskich, w tym dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, wychowawców świetlic szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy oraz od 1 września 2018 r. pensum dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych (do 31 sierpnia 2018 r. obowiązuje pensum ustalone przez Radę Miejską w Morągu). Natomiast dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela ustalenie pensum jest zadaniem organu prowadzącego. Rada Miejska w Morągu w uchwale nr XVIII/185/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach oraz w kolejnych uchwałach zmieniających określiła pensa dla następujących stanowisk: 1) nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną — 18 godz.; 2) nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne — 20 godz.; 3) pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi — 25 godz.; 4) nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze — 22 godz. 5) nauczyciele współorganizujący w szkole lub przedszkolu kształcenie uczniów niepełnosprawnych — 25 godz. Nowe brzmienie przepisów art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela wymaga dostosowania obecnie obowiązujących pensów do zmienionych przepisów zgodnie z którymi: 1) organ prowadzący utracił kompetencje do ustalenia w drodze uchwały pensum dla nauczycieli współorganizujących w szkole lub przedszkolu kształcenie uczniów niepełnosprawnych, gdyż pensum to zostało określone w Karcie Nauczyciela w wysokości 20 godz. — co oznacza obniżenie dotychczasowego pensum z 25 do 20 godz.; 2) wymiar pensum pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych nie może przekraczać 22 godz.; w związku z tym proponuję pensum w wysokości 22 godz. — co oznacza obniżenie dotychczasowego pensum z 25 do 22 godz. W związku z tym, że projekt uchwały wymaga zaopiniowania przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego, wystąpiłem do właściwych statutowo władz związków zawodowych o zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały częściowo uwzględnia wniosek zgłoszony przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Morągu oraz rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące podobnej uchwały podjętej przez jedną z gmin województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z tym odstąpiłem od ustalenia pensum dla nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze.

(red.)