www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Ograniczenia w pobieraniu wody w Miłomłynie

Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn Stanisław Siwkowski wydał pod koniec czerwca br. zarządzenie w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej do celów innych niż konsumpcyjne i inwentarzowe.

– Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

postanawiam: w celu racjonalnej gospodarki wodą pitną, dostarczaną z sieci wodociągowej, wprowadza się na terenie Gminy Miłomłyn ograniczenia w używaniu wody pitnej do celów innych niż konsumpcyjne i inwentarzowe. Ograniczenia, o których jest mowa powyżej dotyczy miejscowości: Majdany Wielkie, Wólka Majdańska, Majdany Małe, Winiec, Liksajny, Skarpa, Malinnik – czytamy w zarządzeniu burmistrza.

W związku z wprowadzonym ograniczeniem, od dnia 1 lipca 2017 r., aż do odwołania, obowiązuje zakaz używania wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, upraw rolnych, trawników, mycia samochodów oraz napełniania basenów na terenie gminy, w godzinach od 7:00 do 22:00.

Jak czytamy dalej w zarządzeniu: zakaz dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej. Zobowiązuje się wszystkich odbiorców wody do racjonalnego jej wykorzystania, a właścicieli i zarządców budynków do usunięcia wszelkich nieszczelności, które mogą powodować ubytek wody.

Kto nie podporządkuje się zarządzeniu burmistrza zostanie ukarany na podstawie przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia. Nadzór i egzekwowanie zarządzenia burmistrz powierzył Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie. (red.)