www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Podpisanie umowy na przebudowę drogi na odcinku Smykówko – Rudno

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo – Naprom – Smykówko w km 0+000-2+267 oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją przedmiotowego zadania. Umowy podpisali: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Edmund Winnicki – Wicestarosta, przedstawiciel wykonawcy Jacek Pasik – Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego oraz Jan Budziński – inspektor nadzoru. Obie umowy wymagały kontrasygnaty Skarbnika Powiatu – Bożeny Szewczyk.

Łączny koszt przebudowy drogi wraz z nadzorem inwestorskim to 4 783 434,39 zł., z czego: wkład własny powiatu wynosi 619 454,35 zł, wkład własny Gminy Ostróda – 1 189 708,69 zł. i wkład własny ZUOK RUDNO – 594 854,35. Pozostałą kwotę – 2 379 417,00 zł. – 50% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji pozyskano jako dofinansowanie z Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Na odcinku o długości ok. 2,3 km istniejąca nawierzchnia zostanie lokalnie sfrezowana i wzmocniona poprzez wykonanie pakietu warstw bitumicznych. Dodatkowo zostanie wykonane poszerzenie jezdni do docelowej szerokości wynoszącej 6m. Zakres robót obejmie również przebudowę skrzyżowań z drogą powiatową i drogą gminną oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania zostanie uporządkowane odwodnienie poprzez udrożnienie rowów i przepustów.

Realizacja zadania to efekt dobrej współpracy władz Powiatu z samorządem Gminy Ostróda i Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Wspólna realizacja zadania będzie miała wpływ na zwiększenie wzajemnej dostępności podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami ponieważ przedmiotowa droga stanowi jedyny dojazd do ZUOK RUDNO, który w sposób nowoczesny reguluje problem odpadów komunalnych z terenu 19 Gmin naszego województwa.

Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 15 listopada 2018r. (Starostwo w Ostródzie)