www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Polityka społeczna na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi w 2017 r.

W 2017 roku w województwie warmińsko-mazurskim z pomocy społecznej korzystało ogółem 176.756 osób z 74.870 rodzin, w tym z powodu niepełnosprawności 42.011 osób w 22.442 rodzinach, co stanowi 3% ogółu ludności województwa (1.433,9 tys).

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej mogą starać się o kilka rodzajów pomocy, finansowanej z dotacji budżetu państwa.

W ramach działań polityki społecznej dla rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi wypłacane są m.in. różne rodzaje świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+, jednorazowe świadczenia w wysokości 4 tys zł z Programu Za Życiem, świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oferowana jest pomoc w postaci uczestnictwa w Środowiskowych Domach Samopomocy czy Domach Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych, tworzone są mieszkania chronione i wiele innych form wsparcia.

Na pomoc skierowaną do rodzin z osobami niepełnosprawnymi w I kwartale 2018 roku z budżetu Wojewody przekazano do jednostek samorządu terytorialnego kwotę ok.  107,5 mln zł, w tym m.in. na:

  1. Świadczenia rodzinne

W I kwartale 2018 roku na pomoc dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi w formie wypłaty świadczeń rodzinnych gminy województwa warmińsko-mazurskiego wydatkowały ok. 102,3 mln zł, z tego:

24,7 mln zł na wypłatę 16.853 świadczeń pielęgnacyjnych (w tym miesięcznie ok. 4.912 matek/ojców na córkę/syna)

Mają do niego prawo rodzice dzieci, faktyczni opiekunowie, osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną oraz inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego dziecka, o ile nie podjęły one lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki. O 1 stycznia 2018 roku świadczenie wynosi 1.477 zł miesięcznie.

49,8 mln na wypłatę 440.630 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

Rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko może także liczyć na zasiłek rodzinny, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.  Do zasiłku przysługuje też dodatek – związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka – który od listopada 2016 roku wynosi 90 zł miesięcznie, gdy dziecko nie skończyło 5 lat, lub 110 zł miesięcznie do 24. urodzin. W I kwartale 2018 roku gminy wydatkowały 2 mln zł na wypłatę 19.538 ww. dodatków.

Średniomiesięcznie z tej formy pomocy w województwie warmińsko-mazurskim korzystały 4.536 rodziny pełne z dzieckiem niepełnosprawnym oraz 1.550 rodzin osób samotnie wychowujących dzieci niepełnosprawne.  

4,4 mln na wypłatę 8.602 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w tym miesięcznie ok. 1.698 córek/synów na matkę/ojca, 290 żon na mężów, 90 mężów na żony)

Osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jak również rolnicy, ich małżonkowie i domownicy, jako opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mogli starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł. O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje kryterium dochodowe.

Średniomiesięcznie z tej formy pomocy w województwie warmińsko-mazurskim korzystało 2.648  rodzin.

3,2 mln na wypłatę 6.142 zasiłków dla opiekuna

Z kolei opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w wysokości  520 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

20,2 mln na wypłatę 131.768 zasiłków pielęgnacyjnych

W celu częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych, dla wszystkich uprawnionych wypłacano zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie, a jego wysokość nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.

  1. Program „Za Życiem” – realizacja wypłat jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące realizacji ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860) wprowadzające dla osób uprawnionych nowe jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)).

Na realizację ww. na 2018 rok zaplanowane są środki w wysokości  1.358 tys zł .

W I kwartale 2018 roku gminy wypłaciły 27 świadczeń dla rodzin uprawnionych w łącznej kwocie 108.000 zł.

  1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jako forma wsparcia osób i rodzin w środowisku lokalnym

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Środki zaplanowane na 2018 rok na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą ogółem 3.418 tys. zł.

Na rok 2018 specjalistyczne usługi opiekuńcze gminy przyznały decyzjami dla 415 osób (107.381 godzin usług), w tym dla 40 dzieci (dla 18 z autyzmem) oraz dla 375 osób dorosłych (dla 6 z autyzmem).

  1. Świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia na każde drugie
i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

W I kwartale 2018 roku liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wyniosła 5.812, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:

– bez dochodu – 291 rodzin,

– do 400 zł – 2.126 rodzin,

– od 400, 01 do 664 zł – 1.353 rodzin,

– od 664,01 do 764 zł – 434 rodzin,

– od 764,01 do 800 zł – 138 rodzin,

– od 800,01 do 844 zł – 210 rodzin,

– od 844,01 do 1100 zł – 947 rodzin,

– od 1100,01 do 1200 zł – 313 rodzin.

  1. Środowiskowe Domy Samopomocy

Obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 38 gmin prowadzi 46 środowiskowych domów samopomocy dla 2.268 osób oraz 14 powiatów prowadzi 26 środowiskowych domów dla 1.433 osób.

Na 2018 rok zaplanowane są środki w kwocie 64.762.000 zł na 3.701 uczestników (osób) oraz dodatkowo dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej i spektrum autyzmu. Z tej formy pomocy w ramach programu Za Życiem korzysta średnio 540 osób miesięcznie, na co zabezpieczono na 2018 rok środki w wysokości 1.393 tys. zł.

Kwota dotacji na 1 uczestnika ŚDS wynosi w 2018 roku 1.458,20 zł  oraz dodatkowo 380 zł na uczestnika w ramach programu  Za Życiem.

  1. Domy Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje 50 Domów Pomocy Społecznej w tym 6 DPS dla osób niepełnosprawnych przeznaczonych dla 512 osób.

Środki w budżecie Wojewody zaplanowane na rok 2018 dla DPS dla osób niepełnosprawnych wynoszą 11.053 tys. zł, z tego wykorzystane w I kwartale br. ok. 2.673 tys. zł.

Finansowaniu podlegają osoby umieszczone w domach pomocy społecznej przed dniem 01.01.2004r, oraz umieszczone w późniejszym terminie na podstawie decyzji kierującej do domu pomocy społecznej wydanej przed tym dniem. Obecnie w DPS dla osób niepełnosprawnych przebywa 358 osób na tzw. „starych zasadach”.

  1. Mieszkania Chronione

W roku 2017 zostało utworzonych 7 mieszkań chronionych w ramach programu „Za życiem”, tj. dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym,  w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Mieszkania przeznaczone są ogółem dla 24 osób.

Koszt ogółem utworzenia mieszkań wyniósł 530.649 zł, z tego z rezerwy 252.379,30 zł, pozostałe środki zabezpieczyły gminy (Miasto Bartoszyce, Gmina Braniewo, Gmina Kalinowo, Miasto Kętrzyn, Gmina Płoskinia, Gmina Wydminy).

W roku 2018 zostały zgłoszone do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potrzeby na utworzenie mieszkań chronionych w ramach programu „Za życiem” w 4 gminach na 5 mieszkań i 23 miejsca. Łączne potrzeby Gmin wyniosły 379.458 zł.

  1. Konkursy dla organizacji pozarządowych

W budżecie Wojewody na 2018 rok zaplanowane są na konkursy dla organizacji pozarządowych środki w kwocie ok. 500 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach pomocy społecznej, w tym m.in. na kompleksowe wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.

(UW Olsztyn)