Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczął  prace  nad opracowaniem „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2025” oraz „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026”.

Prace nad Programami powierzone zostały zespołom:

ds. opracowania „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2025”, powołanemu uchwałą Nr 40/541/20/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego  z dnia 31 sierpnia 2020 r. W skład zespołu weszli przedstawiciele instytucji i organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem uzależnieniom  w województwie;
2. ds. opracowania „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026” powołanemu zarządzeniem marszałka Nr 60/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. W skład zespołu weszli przedstawiciele instytucji i organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w województwie.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, oba zespoły będą pracowały zdalnie.

26 października 2020 r. zarząd województwa warmińsko-mazurskiego skierował projekty omawianych Programów do otwartych konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie 35 dni od daty ogłoszenia
w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych (do pobrania poniżej), dotyczących treści ww. projektów Programów.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

1)    drogą elektroniczną na adres: rops@warmia.mazury.pl;
2)    drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
3)    bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, pok. 10A w godzinach pracy urzędu;
Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty ogłoszenia, jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę. Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (tel. 55 617 26 64 j.bieszke@warmia.mazury.pl lub 89 521 95 41 t.igielski@warmia.mazury.pl).

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nie odbędą się spotkania ani konferencje stacjonarne mające na celu skonsultowanie projektów ww. Programów, jednak planuje się zorganizowanie spotkania on-line w listopadzie 2020 roku.

DO POBRANIA:
– Projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2025
– Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026
– Formularz konsultacji społecznych

(wwim)