www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Radni przedłużyli czas obowiązywania obecnych taryf za wodę i ścieki

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków, Rada Miejska w Morągu przedłużyła do 31.12.2018 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu.

W dniu 19 października 2017 roku, do Burmistrza Morąga został złożony, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu, wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

– Kwestię przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf reguluje art. 24, ust. 9a — 9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 24, ust. 9a przedmiotowy wniosek posiada uzasadnienie. Zgodnie z przepisem art. 24, ust. 9b w uzasadnieniu wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. Zgodnie z art. 24, ust. 9c do wniosku nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Morągu. Na podstawie art. 24, ust. 9a rada gminy, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PWiK Sp. z o.o. w Morągu, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok – wyjaśnił w uzasadnieniu do uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski.

Radni uchwałę przegłosowali jednogłośnie.

Wniosek PWiK w Morągu – wniosek PWiK Morąg

(red.)