www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Radni uchwalili budżet gminy na 2019 rok

W sali konferencyjno-szkoleniowej ratusza miejskiego w Morągu w piątek,  28 grudnia 2018 roku odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Morągu. Radni uchwalili m.in.: budżet gminy Morąg na 2019 rok, Wieloletnią Prognozę Finansową, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Morąg oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Morąg w latach.

Na początek radni jednogłośnie ustalili ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2019 rok. Dalej radni podjęli uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg i zmiany budżetu na 2018 rok, w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg. Morąska Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Morąg na 2019 rok. Zanim radni podnieśli rękę głosując za WPF i budżetem głos zabrał burmistrz Tadeusz Sobierajski, który przedstawił uzasadnienia do obu projektów.

Radni uchwalili także m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Morąg na rok 2019 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Morąg, Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Morąg na lata 2019 –2022,  przyjęli „Program ochrony środowiska dla Gminy Morąg na lata 2019 –2022 z perspektywą na lata 2023 –2026”. Podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Morąg na lata 2019 –2021, w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Morąg w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” ma lata 2019 –2023,  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –2023, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –2023, w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego i lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Radni zdecydowali o wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko –Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., nr PN.4131.474.2018. Podjęli uchwały w sprawie gospodarki nieruchomościami: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 49 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 223/1 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg.

Wyniki głosowań radnych: wyniki głosowań – III Sesja Rady Miejskiej w Morągu – 28.12.2018 r.

Sesję zakończył punkt: wnioski i informacje. Tutaj głos zabrał radny T. Orłowski: Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, ja chciałbym złożyć  wniosek w imieniu przewodniczących samorządów uczniowskich o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Morąg następującej treści: w imieniu przewodniczących samorządów uczniowskich szkół  z terenu Gminy Morąg zwracam się z prośbą o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Morąg, w myśl zapisów zawartych w art. 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Uzasadnienie:  Przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z terenu Gminy Morąg reprezentując społeczność szkolną pragną, aby w Gminie Morąg została utworzona Młodzieżowa Rada Gminy. Uważają, że ich działania przyczynią się, m.in.: zwiększenia zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym, kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej, rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz gminy, a młodzieżą, zwiększania zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne, zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez władze gminy na rzecz młodych ludzi, zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego. Ten wniosek został podpisany praktycznie przez wszystkich przedstawicieli szkół. Są tutaj takie szkoły, jak:  Szkoła Podstawowa nr 2, nr 3, nr 4, Szkoła Podstawowa w Łącznie, Szkoła Podstawowa w Słoneczniku, Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jurkach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Zespół Szkół Licealnych. Są to praktycznie wszystkie szkoły, które działają na terenie naszej gminy. I podpisali się tutaj przewodniczący samorządów uczniowskich i ich opiekunowie. Chciałbym złożyć ten wniosek na ręce Pana Przewodniczącego.

W odpowiedzi na ten wniosek Przewodniczący Rady Miejskiej w Morągu Marek Raćkowski powiedział: Panie Radny, jak się orientuję, to uchwała jest odnośnie Młodzieżowej Rady Gminy i ona obowiązuje. Jest ona z 2003 roku. Także nic nie stoi na przeszkodzie, że tworzyć taką radę. Nie będziemy tego projektu uchwały głosować, skoro tamta obowiązuje. Musielibyśmy tamtą zlikwidować i utworzyć nową. Jest taka uchwała. Proszę do niej zajrzeć, z 2003 roku. Tam jest statut i wszystko co jest potrzebne do funkcjonowania takiej rady.

Chciałbym wystąpić z taką prośbą do Pana Przewodniczącego, aby na najbliższej sesji tą uchwałę rady gminy poddać pod głosowanie – o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy – wnioskował radny T. Orłowski.

Skoro jest uchwała, to my nie będziemy poddawać ją pod głosowanie, bo ona obowiązuje. Po prostu trzeba tworzyć tą organizację. Teraz złożył Pan wniosek, który powinien być w tej sytuacji wycofany , skoro obowiązuje uchwała, to nie mogę tego wniosku poddać pod głosowanie  – odpowiedział przewodniczący M. Raćkowski.

Chciałbym sprecyzować wniosek. Tam jest wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy. To nie jest o uchwale żadnej, tylko o powołaniu. Jak się nie mylę, to jest w zadaniach rady gminy. Czyli chyba uczniowie nie mogą się spotkać teraz i powiedzieć, że utworzymy radę. To musimy my  jako rada gminy, tak – argumentował dalej radny Orłowski.

Skoro uchwała jest, to uczniowie powinni wziąć uchwałę, statut, zobaczyć jakie są procedury powołania takiej rady i tworzyć – wyjaśnił przewodniczący Raćkowski.

W takim razie liczę tu na pomoc Pana Przewodniczącego, żeby taka rada powstała – dodał T. Orłowski.

Czyli rozumiem, że ten wniosek wycofujemy – mówił M. Raćkowski.

Ten wniosek prosiłbym, żeby został jako wniosek nieformalny – wyjaśnił T. Orłowski.

Transmisję z obrad sesji  można było śledzić na żywo pod adresem  sesja.morag.pl.

Sesję można także oglądać na smartfonach. Wystarczy zainstalować aplikację DJ2 Client i wpisać 81.15.163.126, logując się przy pomocy konta Google – Gmail.

http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history-player?videoIds=[10] 

Składy Komisji Rady Miejskiej w Morągu

Komisja Rewizyjna

Gołowicz Daniel   – Przewodniczący Komisji

Cołoś Renata

Drosio Józef

Kaczyński Kamil

Topolski Damian

Strzylak Marcin

Matwiejczyk Mateusz

Orłowski Tomasz

Grochowski Tomasz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Kowalewski Adam – Przewodniczący Komisji

Szczurowski Jerzy

Bartoszewicz Ryszard – Zastępca Przewodniczącego

Drosio Józef

Komisja Budżetowa

Bartoszewicz Ryszard – Przewodniczący Komisji

Kaczkan Józef Waldemar

Kazimierczak Roman

Cydejko Aleksander – Zastępca Przewodniczącego

Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Topolski Damian

Strzylak Marcin

Strzylak Dariusz

Kaczkan Józef Waldemar – Przewodniczący Komisji

Gołowicz Daniel – Zastępca Przewodniczącego

Szczurowski Stefan

Raćkowski Marek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Cołoś Renata – Przewodnicząca Komisji

Kaczyński Kamil – Zastępca Przewodniczącej

Orłowski Tomasz

Ogór Marek

Kazimierczak Roman

Komisja Zdrowia

Winnicka Celina – Przewodnicząca Komisji

Steć Łucja

Grochowski Tomasz – Zastępca Przewodniczącej

Raćkowski Marek

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

Kowalewski Adam

Cydejko Aleksander – Przewodniczący Komisji

Strzylak Dariusz

Ogór Marek – Zastępca Przewodniczącego

Komisja Spraw Społecznych

Szczurowski Jerzy

Matwiejczyk Mateusz

Steć Łucja – Przewodnicząca Komisji

Winnicka Celina

Szczurowski Stefan – Zastępca Przewodniczącej

(red.)