www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Radni ustalili wysokość ekwiwalentu dla członka OSP

Rada Miejska w Morągu w swojej uchwale ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg.

W uchwale rady czytamy, że:

Ustała się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej z Gminy Morąg w wysokości:

  1. a) 16 złotych za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych;
  2. b) 10 złotych za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg.

Traci moc uchwała Nr XXX1X/584718 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową. Straż Pożarną łub Gminę Morąg

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniki Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2018 r.

– W dniu 22 lutego 2018 r. Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę nr XXXIX/584/18 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 8 marca 2018 r, Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność ww. uchwały ze względu uznanie, że podjęta uchwała jest aktem prawa miejscowego. Tym samym powinna zawierać przepisy o wejściu w życie i ogłaszaniu aktów normatywnych (wejście w życie następuje po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Projekt przedmiotowej uchwały zawiera te unormowania, Dla przypomnienia – zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustała Rada Miejska w drodze uchwały, który nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 stycznia br. maksymalna wysokość ekwiwalentu może wynosić 28,42 zł. Obecnie ekwiwalent ustalony jest w wysokości : – 12 21 za godzinę za udział w działaniach ratowniczych; – 6 zł za godzinę za udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg i obowiązuje od 01,01.2015 r. W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłych latach przedkładam projekt uchwały o podniesienie od 1 maja 2018 roku wysokość ekwiwalentu do: – 16 zł za godzinę za udział w akcjach ratowniczych – I O zł za godzinę za udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Morąg – napisał w uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski. (red.)