www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych w gminie Morąg

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na remont chodników w ciągu dróg powiatowych: remont chodnika w m. Markowo, remont chodnika w m. Słonecznik, remont chodnika w m. Wielki Dwór, remont chodnika w m. Chojnik, remont chodnika w ciągu ulicy Leśnej i Sienkiewicza w Morągu.

Termin wykonania zamówienia do 31.08.2018 r.,

Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont chodników w ciągu dróg powiatowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie” w tym:

Część Nr 1: Remont chodnika w m. Markowo

Część Nr 2: Remont chodnika w m. Słonecznik

Część Nr 3: Remont chodnika w m. Wielki Dwór

Część Nr 4: Remont chodnika w m. Chojnik

Część Nr 5: Remont chodnika w ciągu ulicy Leśnej i Sienkiewicza w Morągu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:

zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);

utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;

przy rozbieraniu krawężnika i ławy betonowej należy zachować należytą staranność aby nie uszkodzić nawierzchni bitumicznej. W przypadku uszkodzenia nawierzchni Wykonawca dokona naprawy na własny koszt;

uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;

prowadzenie robót nie może uniemożliwiać dojazdu i dojścia do posesji.

Opis części zamówienia:

Część Nr 1:

Remont chodnika w m. Markowo”

Zakres rzeczowy zadania:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;

Formowanie i zagęszczanie nasypów Nasypy o wysokości do 3,0 m.(materiał Wykonawcy);

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 25 cm;

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej;

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej;

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej;

Humusowanie gr. 5 cm  z materiałem wykorzystanym z korytowania;

Geodezja powykonawcza.

Termin wykonania zadania: Zakończenie do: 16.07.2018 r.

Wykonanie roboty budowlanej do 30.06.2018 r.

Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 16.07.2018 r.

Część Nr 2:

Remont chodnika w m. Słonecznik”

Zakres rzeczowy zadania:

Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym;

Geodezja powykonawcza;

Mechaniczne karczowanie pni (odrąbanie grubych konarów wydobycie pnia spycharką, zasypanie dołu);

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu. Grubość warstwy do 20 cm (pod nasypy);

Formowanie i zagęszczanie nasypów Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II;

Roboty rozbiórkowe

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem na odl do 15 km;

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z wywiezieniem na odl do 15 km;

Rozebranie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej z wywiezieniem na odl do 15 km;

Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem na odl do 15 km;

Chodnik

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 40 cm. Kategoria gruntu I-IV;

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;

Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem;

Krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej;

Obrzeża betonowe o wymiarach 25×8 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej;

Zjazdy

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 45 cm. Kategoria gruntu I-IV;

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;

Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka czerwona;

Odwodnienie- przepust (2 szt po 7,5m)

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm z wywiezieniem na odl do 15 km;

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm do ponownego wbudowania;

Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 40 cm z wywiezieniem na odl do 15 km;

Mechaniczne wykonywanie koryt. Głębokość 60 cm. Kategoria gruntu I-IV;

Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty (7,5×0,5×0,20)x2;

Przepusty rurowe karbowane śr. 40 cm 2x 7,5m;

Warstwa odcinająca  nad przepustem zagęszczana mechanicznie pospółką Grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;

Odwodnienie

Ławy fundamentowe żwirowe pod  kanał;

Rury karbowane śr. 40 cm;

Ułożenie rurociągu /PCW/ o średnicy zewnętrznej 200 mm;

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm o głębokości 2 m;

Wpusty ściekowe uliczne;

Umocnienie skarp i dna kanałów kamieniem na zaprawie i podbudowie betonowej gr 10 cm

( 2*10m2);

Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej. Grubość prefabrykatów 20 cm- ściek podchodnikowy;

Ścieki skarpowe;

Pozostałe

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm;

Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe śr. 110;

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi- analogia ułożenie płyt ażurowych na skarpie;

Ułożenie płytek na podsypce cementowo-piaskowej dla osób niewidomych w rejonie dojść do przejść dla pieszych (2 strony x 4 mb x 0,35m) 4 przejścia.

Termin wykonania zadania: Zakończenie do: 31.08.2018 r.

Wykonanie roboty budowlanej do 16.08.2018 r.

Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 31.08.2018 r.

Część Nr 3:

 „Remont chodnika w m. Wielki Dwór”

Zakres rzeczowy zadania:

Chodnik

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym;

Wykopy pod chodnik wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku na pryzymy (do wykonania humusowania);

Formowanie i zagęszczanie nasypów Nasypy o wysokości do 3,0 m. (materiał wykonawcy);

Obrzeża betonowe o wymiarach 25×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

Krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 cm na ławie betonowej z oporem i  podsypce cementowo-piaskowej;

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80mm,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem;

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm przywiezienie humusu z odkładu z odl. 2 km;

Odwodnienie

Ścieki na ławie betonowej i na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm;

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 2 km.Grunt kat. III;

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie;

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat. I-II z kosztem i transportem gruntu;

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z kratką i osadnikiem bez syfonu;

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk z włączeniem do studni;

Remont przepustu w km 4+545

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm;

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi;

Rozebranie części przelotowych prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Rury fi 40 cm rozebranie z odwiezieniem rur;

Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe;

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 40cm z zastosowaniem pospółki, montaż przepustu z rur karbowanych  Klasa sztywności Ciężka > 8kN/m2 z włączeniem do studni;

Zasypanie przepustu piaskiem w nasypie drogowym ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III zagęszczenia do Is=0,98;

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm;

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem;

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm;

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm;

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową;

Oznakowanie objazdu znakami zakazu, nakazu, ostrzegawcze informacyjne;

Roboty wykończeniowe

Geodezja powykonawcza.

Termin wykonania zadania: Zakończenie do: 16.07.2018 r.

Wykonanie roboty budowlanej do 30.06.2018 r.

Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 16.07.2018 r.

Część Nr 4:

 „Remont chodnika w m. Chojnik”

Chodnik

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym;

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 25 cm;

Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

Obrzeża betonowe o wymiarach 25×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej;

Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem;

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – studzienek telefonicznych;

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II;

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu;

Kanały z rur kanalizacyjnych o śred.200mm, łączonych na wcisk z włączeniem do istniejącej studni z zasypaniem gruntem z odkładu i zagęszczeniem;

Geodezja powykonawcza.

Termin wykonania zadania: Zakończenie do: 16.07.2018 r.

Wykonanie roboty budowlanej do 30.06.2018 r.

Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 16.07.2018 r.

Część Nr 5:

 „Remont chodnika w ciągu ulicy Leśnej i Sienkiewicza w Morągu”

Zakres rzeczowy zadania:

Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym;

Rozebranie obrzeży trawnikowych  na podsypce piaskowej z wywiezieniem na odl. 8 km;

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem na odl. 8 km;

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem na odl. 8 km;

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zaworów wodociągowych i gazowych;

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazów kanałowych;

Przełożenie chodnika

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na odkład do ponownego wbudowania;

Chodniki z kostki betonowej – kostka z odkładu;

Chodnik

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej;

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 cm na ławie betonowej z oporem i  podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki nowe);

Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem;

Ułożenie płytek na podsypce cementowo-piaskowej dla osób niewidomych w rejonie dojść do przejść dla pieszych.

Termin wykonania zadania: Zakończenie do: 31.08.2018 r.

Wykonanie roboty budowlanej do 16.08.2018 r.

Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 31.08.2018 r.

Szczegóły dotyczące przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu remont chodników (PDF, 186.6 KiB)

SIWZ na remont chodników (DOC, 662 KiB)

Zał. Nr 6 OST chodniki (DOC, 1.9 MiB)

Zał. Nr 6 SST-chodniki (DOC, 4 MiB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 59.8 KiB)

Zmiana treści SIWZ na remont chodników (PDF, 53.9 KiB)

Zmieniony Zał. Nr 1c Kosztorys ofertowy Część Nr 3 Remont chodnika w m. Wielki Dwór (DOC, 134 KiB)

Zmieniony Zał. Nr 6 SST-chodniki (DOC, 4 MiB)

(red./Starostwo w Ostródzie)