www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu pomocy społecznej

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2018 r. zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Ich realizatorami będą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmował m.in. obszary aktywizacji społecznej osób starszych, integracji międzypokoleniowej, wsparcia rodzin oraz osób bezdomnych. W ramach konkursu wpłynęło dwadzieścia osiem ofert, najwięcej z nich dotyczyło działań na rzecz seniorów.

Dofinansowanie otrzyma szesnaście zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na ww. zadania wynosi 129 600 zł, z czego 60 tys.zł zostanie przeznaczone na zadania aktywizujące społecznie seniorów, wynikające z wdrażanej w województwie „Polityki senioralnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Do pobrania:
Wykaz ofert, które otrzymały dotacje
Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji 

(wwim)