Samorządowe dotacje na ochronę zabytków

Zarząd województwa ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na Warmii i Mazurach.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru albo posiadający takie zabytki w trwałym zarządzie.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na: sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. Priorytetowo będą traktowane projekty mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji.

Kwota na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wynosi 300 tys. zł.

Oferty należy składać od 10 lipca do 10 sierpnia 2020 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Kultury i Edukacji, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub osobiście: Departament Kultury i Edukacji, ul. Partyzantów 87, Olsztyn.

DO POBRANIA:
– Uchwała zarządu wraz z załącznikiem
– Uchwała Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

(wwim)