www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Szkody łowieckie – informacja burmistrza

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia  22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,  informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. w przypadku Gminy Morąg do Burmistrza Morąga.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania –
w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Morąg – zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie, dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo, a organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. W związku tym „przedstawicielem gminy” w myśl ustawy – Prawo łowieckie jest sołtys.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że znowelizowana ustawa – Prawo łowieckie nakłada na SOŁTYSÓW nowe obowiązki wynikające z uczestniczenia w zespole szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, które dotychczas wykonywane były przez przedstawicieli zarządców albo dzierżawców obwodów łowieckich.

Jednocześnie informuję, że nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich m.in. dla Sołtysów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Morągu, pokój nr 14, insp. Aleksandra Kalinowska, telefon. 89 757 22 31 wew. 36 w godzinach  pracy Urzędu.

BURMISTRZ MORĄGA TADEUSZ SOBIERAJSKI

Podstawowe informacje dotyczące szacowania szkód łowieckich (PDF, 588.3 KiB)

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania (PDF, 154.7 KiB)

Zawiadomienie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy (PDF, 168.4 KiB)

Protokół oględzin w uprawach rolnych (PDF, 513.8 KiB)

Protokół ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych (PDF, 742.6 KiB)

Informacja Ministerstwa Środowiska (PDF, 275.2 KiB)

(red./UM Morąg)