www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Szkolenie u Pełnomocnika Burmistrza

W Biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się szkolenie pt. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zagadnienia prawne w szczególności rola komisji wynikająca z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Morąga, Łukty oraz Miłakowa w zakresie zmian proponowanych w noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Prowadzącym szkolenie był Błażej Gawroński – członek Zespołu Ekspertów ds. programów lokalnych i regionalnych PARPA, certyfikowany specjalista ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie II stopnia, biegły sądowy z zakresu toksykologii alkoholu etylowego, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Szkolenie finansowane było z budżetu Gminy Morąg z Funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

(UM Morąg)