www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Trwa egzamin gimnazjalny

W tym roku egzamin gimnazjalny przeprowadzany  jest od 19 do 21 kwietnia(środa–piątek). Przed gimnazjalistami jeszcze tylko jeden dzień, podczas którego będą zdawać język nowożytny.

19 kwietnia pisali test z historii i wiedza o społeczeństwie oraz języka polskiego. 20 kwietnia – z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Przed nimi jeszcze język obcy (poziom podstawowy), język obcy (poziom rozszerzony). Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi ‎do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego ‎przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ‎przystąpił: ‎

wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka ‎polskiego)‎

wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki) ‎

wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)‎

wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).‎

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Rozwiązania zadań otwartych z matematyki zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie).

Podczas egzaminu uczniowie zapiszą rozwiązania zadań otwartych  na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym.

Po egzaminie rozwiązania zadań nie trafią do egzaminatorów w wersji papierowej. Rozwiązania zadań otwartych  zostaną zeskanowane w komisji okręgowej, a egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań, korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris®Assessor) na ekranie komputera.

Wszyscy egzaminatorzy będą pracować w zespołach, których pracami będzie kierował przewodniczący. Prace wszystkich zespołów będzie koordynował centralny zespół ekspertów, kierowany przez eksperta CKE.

Dzięki wprowadzeniu e-oceniania egzaminatorzy będą mogli pracować w domach, w dogodnym dla siebie terminie, nie tracąc przy tym opieki merytorycznej sprawowanej przez przewodniczącego, z którym mogą konsultować sposób postępowania w przypadku nietypowych rozwiązań.

E-ocenianie stwarza również lepsze możliwości monitorowania

jakości pracy egzaminatorów.

EGZAMIN GIMNAZJALNY – KWIECIEŃ 2017 –arkusze egzaminacyjne

Historia i wiedza o społeczeństwie – 19.04.2017 r.

GH-H1-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GH-H2-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-H4-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-H5-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-H7-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-H8-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski – 19.04.2017 r.

GH-P1-172 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

GH-P2-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-P4-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-P5-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-P7-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-P8-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Przedmioty przyrodnicze – 20.04.2017 r.

GM-P1-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GM-P2-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GM-P4-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-P5-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-P7-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-P8-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Matematyka – 20.04.2017 r.

GM-M1-172 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

GM-M2-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GM-M4-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-M5-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-M7-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-M8-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

(red./CKE/fot. dw)