www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Ustalą miejsca sprzedaży i podawania alkoholu

Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Morąg.

– Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może się odbywać w tzw. „ogródkach” zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu gastronomicznego na podstawie stałego zezwolenia wydanego przedsiębiorcy na dany lokal gastronomiczny pod warunkiem spełnienia innych wymogów określonych przepisami prawa. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wolno stojących punktach i tzw. „ogródkach” gastronomicznych nietrwale związanych z gruntem może się odbywać na podstawie odrębnego zezwolenia obejmującego wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie targowisk. Traci moc uchwała nr XL1X/668/06 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania Miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Morąg, zmieniona uchwałą nr X1/128/15 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 sierpnia 2015r. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego – czytamy w podjętej uchwale.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski a napisał: – W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 310), na mocy której Rada Miejska w Morągu ma obowiązek ustalić w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie Gminy Morąg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowa uchwała zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Morąg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przedkładany projekt określa wymogi dotyczące sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w tzw. „ogródkach” zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie lokali gastronomicznych oraz dopuszcza sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wolno stojących punktach gastronomicznych nietrwale związanych z gruntem, gdzie sprzedaż i podawanie może się odbywać na podstawie odrębnego zezwolenia, obejmującego wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży. Nie proponuję natomiast wprowadzenia dodatkowych obwarowań usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych poza tymi, które są zawarte w samej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Propozycja zmiany uchwały nie narusza postanowień Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stosownie do art. 12 ust_ 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostek pomocniczych Gminy.

(red.)