www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Uwaga praca – Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie poszukuje do pracy na stanowisko – inspektor nadzoru budowlanego. Miejsce pracy: Ostróda. Wymiar etatu: 1. Ilość etatów: 1.

Termin składania dokumentów: 2018-07-10 00:00:00

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  2. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie budowlane

uprawnienia budowlane

Rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole i odporność na stres;

Umiejętność obsługi komputera;

Komunikatywność i kultura osobista;

znajomość ustawy Prawo budowlane, KPA

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  1. Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe budowlane lub architektoniczne

doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe w administracji na stanowisku o podobnym zakresie zadań.

Prawo jazdy kat. B

służba przygotowawcza w służbie cywilnej

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB, w tym przygotowanie projektów

rozstrzygnięć;

Przeprowadzania kontroli (w tym kontroli obowiązkowych) i oględzin, w ramach prowadzonych

postępowań administracyjnych;

Przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy;

Przygotowanie raportów statystycznych;

Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dla GUNB i WINB ;

Współpraca z innymi urzędami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Inspektoratu, praca przy komputerze powyżej 4 h, praca w terenie (w tym na wysokości), kontakty z uczestnikami procesu budowlanego. Siedziba Inspektoratu znajduje się na 3 piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie w godz. : pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00,
sporadycznie poza normalnymi godzinami pracy;
narzędzia i materiały pracy – urządzenia biurowe i komputerowe;
praca inspekcyjno – kontrolna w terenie;
kierowanie pojazdem służbowym – samochód osobowy.

  1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

  1. Wymagane dokumenty:

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopia uprawnień budowlanych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  2. Termin:

2018-07-10 00:00:00

  1. Sposób:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w PINB”.

Dokumenty należy złożyć do: 10 lipca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  1. Miejsce:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój nr 430)
14-100 Ostróda

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w PINB”.
Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie , niespełniające wymagań określonych w
ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatek/kandydatów niespełniających wymagań określonych w ogłoszeniu, mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W przypadku nieodebrania , zostaną zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 513-163-300, e-mail: pgrobis36@wp.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo
do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

(Starostwo w Ostródzie)