www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

UWAGA – Praca: Specjalista ds. płac i ZUS

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie poszukuje do pracy na cały etat : specjalistę ds. płac i ZUS.

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:

posiadanie obywatelstwa polskiego;

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 4-letni staż pracy na podobnym stanowisku; bądź wykształcenie średnie i co najmniej 5- letni staż pracy na podobnym stanowisku;

posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. płac i ZUS.

 1. Wymagania dodatkowe:

Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne oraz praktyczna znajomość zagadnień kadrowo – płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze płacowym);

dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych i samorządowych oraz Karty Nauczyciela;

biegła znajomość programu Płatnik, pakietu MS Office, programu płacowo – kadrowego (VULCAN), program SIO, program sprawozdawczy GUS;

samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      obsługa płacowa szkoły, archiwizacja dokumentacji;
2)      bieżąca znajomość wszystkich przepisów, instrukcji, zarządzeń dotyczących prowadzonego odcinka;
3)      sporządzanie list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjnych  i obsługowych Zespołu;
4)      przekazywanie do ZUS zgłoszenia płatnika oraz składek ubezpieczonych pracowników;
5)      obliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc kalendarzowy (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, zgłaszanie do ZUS nowych pracowników i wyrejestrowywanie pracowników, z którymi umowa została rozwiązana);
6)      obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych (sporządzanie stosownej dokumentacji);
7)      terminowe przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowej;
8)      kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń;
9)      obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – pracowników:
– terminowe odprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego;
– sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich   pracowników i terminowe przekazywanie pracownikom i Urzędom     Skarbowym;
10)  sporządzenie kart wynagrodzeń;
11)  ustalanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami;
12)  wypisywanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących wynagrodzenia;
13)  sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników Zespołu na renty  i emerytury;
14)  sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO, PFRON;
15)  sporządzanie wymaganych przez Wydział Oświaty analiz wykorzystania funduszu płac oraz wszelkich danych potrzebnych do sprawozdawczości;
16)  współpraca przy opracowaniu preliminarza budżetowego szkoły;
17)  prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
18)  pomoc głównemu księgowemu w systematycznej i rytmicznej realizacji budżetu oraz sprawozdawczości;
19)  przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na zlecenie Dyrektora Zespołu i inne prace zlecone przez bezpośredniego zwierzchnika i głównego księgowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w warunkach biurowych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka do dokumentów). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu. Nie występują bariery architektoniczne w dotarciu do pomieszczeń biurowych.

 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
 2. Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  •  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z RODO,
  •  życiorys i list motywacyjny,
  •  kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  •  kopie świadectw pracy,
  •  kwestionariusz osobowy zgodny z załączonym wzorem

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 2. Termin:

2018-08-10 15:00:00

 1. Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Placówek Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. płac i ZUS w terminie do dnia 10 sierpnia  2018r. do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do ZPSWR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

VII. Informacje dodatkowe:

Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: okres próbny od 1 września 2018r. (kolejna umowa na czas nieokreślony).

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz U z 2018 r., poz. 1260).”
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21.11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1260) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89-646-30-73
Oferty odrzucone, a nieodebrane przez kandydatów (oferty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego) zostaną komisyjnie zniszczone.
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na stanowisko specjalisty ds. płac i ZUS bez podania przyczyn.

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno
– Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie
Tomasz Brzeski

Kwestionariusz osbowy (DOC, 41 KiB)

Klauzula informacyjna (DOC, 33.5 KiB)

(Starostwo w Ostródzie)