www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Uwaga praca. Stanowisko – Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie  poszukuje do pracy na pełen etat do Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie Termin składania dokumentów: 2018-04-18 14:00:00. Termin składania dokumentów: 2018-04-13 23:59:00.

  1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
  2. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: średnie budowlane

Uprawnienia budowlane

Znajomość ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego;

Rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole i odporność na stres;

Komunikatywność i kultura osobista;

Umiejętność obsługi komputera.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  1. Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe budowlane lub architektoniczne

doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe w administracji na stanowisku o podobnym zakresie zadań.

Prawo jazdy kategorii B

służba przygotowawcza w służbie cywilnej

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB, w tym przygotowanie projektów rozstrzygnięć;

Przeprowadzania kontroli (w tym kontroli obowiązkowych) i oględzin, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;

Przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy;

Przygotowanie raportów statystycznych;

Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dla GUNB i WINB ;

Współpraca z innymi urzędami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Inspektoratu, praca przy komputerze powyżej 4 h, praca w terenie (w tym na wysokości), kontakty z uczestnikami procesu budowlanego. Siedziba Inspektoratu znajduje się na 3 pietrze budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie w godz. : pon. od 8.00-16.00 i wt. – pt. od 7.00 do 15.00, sporadycznie poza normalnymi godz. pracy;
narzędzia i materiały pracy – urządzenia biurowe i komputerowe;
praca inspekcyjno – kontrolna w terenie;
kierowanie pojazdem służbowym – samochód osobowy.

  1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie przekracza 6% ogółu zatrudnionych

  1. Wymagane dokumenty:

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopia uprawnień budowlanych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopia prawa jazdy kategorii B

kopia zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej w służbie cywilnej

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  2. Termin:

2018-04-13 23:59:00

  1. Sposób:

Dokumenty należy złożyć do: 13.04.2018

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęd

  1. Miejsce:

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5/ pokój nr 432
14-100 Ostróda

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy w PINB”.
Rozpatrzeniu nie będą podlegały oferty złożone po terminie , niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatek/kandydatów niespełniających wymagań określonych w ogłoszeniu, mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W przypadku nieodebrania , zostaną zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

(Starostwo w Ostródzie)