www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Rada Miejska w Morągu uchwaliła „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Morągu na lata 2018- 2021″.

W dniu 14 lutego 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Morągu złożyło do Burmistrza Morąga wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa na lata 2018-2021. Zgodnie z art, 21, ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001. roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami) plan ten podlega sprawdzeniu przez burmistrza czy jest zgodny z: kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniu przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. W wyniku sprawdzenia burmistrz stwierdził zgodność tego planu z wyżej wymienionymi dokumentarni w związku z czym wieloletni plan, jako spełniający warunki, określone w art, 21, ust.. 3 ustawy, podlega uchwaleniu przez radę gminy, zgodnie z art, 21, ust. 5 ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu burmistrzowi. I radni taki plan w wyznaczonym terminie uchwalili.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

(red.)