www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wsparcie dla najlepszych inicjatyw ze środków unijnych

 „Wspólnie o Funduszach Europejskich” to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

Wykonawcy mogą zgłaszać oferty realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, których tematyka i zakres są bezpośrednio powiązane z kwestiami FE. W szczególności w formie konferencji; seminariów lub warsztatów; szkoleń; konkursów; paneli dyskusyjnych lub debat; spotkań branżowych; akcji edukacyjnych.

Premiowane będą wydarzenia dotyczące: wsparcia dla przedsiębiorców, wsparcia dla start-upów, wsparcia dla młodych, wsparcia dla osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, wsparcia dla osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcia na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową czy wsparcia na naukę programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Najlepsze inicjatywy mogą liczyć na granty w wysokości do 24 tys. zł.

Zwycięskie inicjatywy dotrą z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 czerwca 2018 roku. Organizatorem naboru jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (zwane dalej MIiR), którego zadania w tym zakresie realizuje Departament Promocji Funduszy Europejskich.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)