www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wyróżnienia za rozwój i promocję ekonomii społecznej

Zgłoszenia do konkursu „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej, Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” przyjmowane są do 13 kwietnia 2018 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest uhonorowanie dotychczasowego zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, środowiska biznesu oraz szkolnictwa. Ważne jest również zachęcenie ich do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:
1) „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” – rekomendacje na rzecz gminy i powiatu województwa warmińsko-mazurskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółka non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

2) „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” – rekomendowani mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani lub działający w województwie warmińsko-mazurskim, wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie, z wyłączeniem przedsiębiorców społecznych. Rekomendacje na rzecz przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego wspierających rozwój ekonomii społecznej mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

3) „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” – zostały przewidziane dwa etapy oceny wniosków. W pierwszym etapie będą oceniane przesłane rekomendacje szkoły z regionu Warmii i Mazur. Rekomendacje mogą składać zarówno same szkoły (tj.: podstawowe, gimnazjalne, średnie, branżowe), a także wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej na rzecz danej szkoły tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Warunkiem udziału jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej i elektronicznej, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

W drugiej kategorii „Głosowanie w plebiscycie publiczności”, członkowie kapituły podejmują decyzje o wyborze wniosków rekomendacji, które kierują do głosowania internetowego poprzez stronę www.es.warmia.mazury.pl. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu opisane są w regulaminie.

Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pokój 205) oraz na stronie internetowej www.es.warmia.mazury.pl/samorzad-przyjazny-es/regulamin-konkursu-es

Rekomendację należy złożyć w sekretariacie Organizatora (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 10A) do 13 kwietnia 2018 r., do godz. 15.30. W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub za pośrednictwem kuriera decyduje data nadania. Wszelkich informacji udzielają Magdalena Mańkowska oraz Dariusz Jóźwiak, specjaliści ds. ekonomii społecznej, pod numerem telefonu (89) 521 -95-23 lub za pośrednictwem adresu e-mail: m.mankowska@warmia.mazury.pld.jozwiak@warmia.mazury.pl.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Działanie przeprowadzone jest w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas VI Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną, które zaplanowano na 8 czerwca 2018 roku w Olsztynie.

DO POBRANIA: 

Regulamin konkursu

Wzór Rekomendacji Wniosków do Pobrania:

Załącznik nr 1 – wzór rekomendacji dla Samorządu przyjaznego ekonomii społecznej

Załącznik nr 2 – wzór rekomendacji dla Przedsiebiorstwa przyjaznego ekonomii społecznej

Załącznik nr 3 – wzór rekomendacji dla Szkoły przyjaznej ekonomii społecznej
Dokumenty wypełniane przez Kapitułę Konkursu przy ocenie nadesłanych rekomendacji:

Załącznik nr 4 – wzór karty oceny formalnej w konkursie Samorząd Przedsiębiorstwo Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 5 – wzór karty oceny merytorycznej rekomendacji w konkursie Samorząd Przyjazny

Załącznik nr 6 wzór karty oceny merytorycznej rekomendacji w konkursie Przedsiębiorstwo Przyjazne ES

Załącznik nr 7 – wzór karty oceny merytorycznej rekomendacji w konkursie Szkoła Przyjazna ES

(wwim)