www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wysokość opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2019 r.

Podczas II Sesji Rady Powiatu została podjęta uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2019 r. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019.

Radni powiatowi ustalali na 2019 r. opłaty za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie  na wyznaczonym przez Starostę Ostródzkiego parkingu strzeżonym oraz koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi, w przypadku odstąpienia od usuwania pojazdu z powodu ustania przyczyn jego usunięcia,  zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Traci moc uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowanie obowiązujących w 2018r. (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. poz. 3851).

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia o głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Przepis ustawy stanowi:

Art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy  obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust.1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2. 1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

  1. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości

zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

  1. a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a.Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

Rada Powiatu, jak stanowi art. 130a ust. 6, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej  realizacji zadań o których mowa w ust. 1-2 oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia.

Uchwałą Nr XXX/217/2017 z dnia 25 września 2017 r. Rada Powiatu w Ostródzie ustaliła stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na poziomie stawek maksymalnych, których wysokość została określona stosownie do art. 130a ust. 6c. Na każdy rok kalendarzowy, zgodnie z powyższym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust. 6a, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6b, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych.

Minister Finansów w drodze obwieszczenia z dnia 20 sierpnia 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 802) ogłosił obowiązujące w 2019 r. maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Stosownie zatem do dyspozycji przepisu art. 130a ust. 6, tak jak w roku poprzednim, należy uchwalić stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie  na parkingu strzeżonym, obowiązujące w roku 2019, w oparciu o stawki za holowanie i przechowywanie pojazdów obowiązujące na terenie Powiatu Ostródzkiego, przy uwzględnieniu kosztów związanych z koniecznością sprawnej realizacji tego zadania, do której zaliczono koszty: prowadzenia prawidłowej dokumentacji, sprawowania kontroli nad wykonawcą powierzonego zadania, obsługi prawnej przy orzekaniu przepadku pojazdu na rzecz Powiatu, prowadzenia postępowania w przypadku nieodebrania pojazdu przez właściciela w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia.

Wobec powyższego przeprowadzono stosowne rozeznanie i ustalono, że stawki za holowanie i przechowywanie pojazdów na terenie Powiatu Ostródzkiego pobierane przez podmioty prywatne oraz stawki zawarte w umowie pomiędzy Powiatem Ostródzkim, a przedsiębiorcą na świadczenie usług w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym są na podobnym poziomie. Jednocześnie ustalono, że na terenie Powiatu ostródzkiego nie ma stref płatnego parkowania.

Zgodnie, z tym stawki ustalone zostały na podstawie stawek pobieranych przez przedsiębiorców z terenu Powiatu Ostródzkiego, stawek określonych w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Ostródzkim, a przedsiębiorcą świadczącym usługi usuwania i przechowywania na rzecz Powiatu oraz obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki opłat, które obowiązywać będą w roku 2019 ustalone zostały na poziomie stanowiącym realny odpowiednik cen usług za holowanie i przechowywanie pojazdu obowiązujących na terenie Powiatu Ostródzkiego. Takie rozwiązanie, wynika m. in. z wyroku NSA z dnia 13.01.2017r. (I OSK 1916/16), w którym przyjęto, iż głównym wyznacznikiem corocznego szacowania wysokości kosztów winno być kryterium realnych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów. Wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a przedstawia tabela nr 2 w załączniku do uchwały.

(red./Starostwo w Ostródzie)