www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wyższe ceny za odbiór nieczystości w 2019 roku

Z dniem 01-01-2019 roku Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie podnosi opłaty m.in.: za odbiór nieczystości niesegregowanych z dotychczasowej kwoty 11 zł na 14 zł od osoby. Poniżej treść uchwały w tej sprawie.

Uchwała Nr XXI/74/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie nr III/17/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2018, poz. 994) w związku z art. 6 j ust.1 pkt. 1, ust. 2a, ust.3 a, art. 6 k ust.1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2018, poz.1454) Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego” Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie  uchwala, co następuje:

1. W uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie nr III/17/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik dokonuje się następujących zmian:

§ 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1  niniejszej uchwały, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym od liczby mieszkańców lokalu mieszkalnego, w wysokości 11,00 zł od mieszkańca.

§ 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 14,00 zł od mieszkańca.

2. 3. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady:

a) o pojemności 080 l – w wysokości   13,00 zł/szt./brutto,

b) o pojemności 110 l – w wysokości 13,00 zł/szt./brutto,

c) o pojemności 120 l – w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,

d) o pojemności 240 l – w wysokości 28,00 zł/szt./brutto,

e) o pojemności 660 l – w wysokości 73,00 zł/szt./brutto,

f) o pojemności 770 l – w wysokości 85,00 zł/szt./brutto,

g) o pojemności 1100 l – w wysokości 121,00 zł/szt./brutto,

h) o pojemności 3000 l – w wysokości 328,00 zł/szt./brutto,

i) o pojemności 4000 l – w wysokości  438,00 zł/szt./brutto,

j) o pojemności 5000 l – w wysokości  546,00 zł/szt./brutto,

k) o pojemności 7000 l  – w wysokości  765,00 zł/szt./brutto,

l) o pojemności 10 000 l – w wysokości 1092,00 zł/szt./brutto.

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) o pojemności 080 l – w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,

b) o pojemności 110 l – w wysokości 14,00 zł/szt./brutto,

c) o pojemności 120 l – w wysokości 17,00 zł/szt./brutto,

d) o pojemności 240 l – w wysokości 33,00 zł/szt./brutto,

e) o pojemności 660 l – w wysokości 85,00 zł/szt./brutto,

f) o pojemności 770 l – w wysokości 98,00 zł/szt./brutto,

g) o pojemności 1100 l – w wysokości 140,00 zł/szt./brutto,

h) o pojemności 3000 l – w wysokości 385,00 zł/szt./brutto,

i) o pojemności 4000 l – w wysokości   508,00 zł/szt./brutto,

j) o pojemności 5000 l – w wysokości  634,00 zł/szt./brutto,

k) o pojemności 7000 l  – w wysokości  890,00 zł/szt./brutto,

l) o pojemności 10 000 l – w wysokości 1269,00 zł/szt./brutto.

3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ” Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Józef Blank

Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Ocena funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, w tym jej skutków finansowych wskazuje, iż ustalona w roku 2015 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych była na bardzo niskim poziomie oraz iż w chwili obecnej nie wystarcza ona na pokrycie pełnych kosztów gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin. Związane jest to przede wszystkim ze wzrostem ilości odpadów przyjmowanych na bramie RIPOK, wzrostem opłaty marszałkowskiej oraz wzrostem opłat za każdą tonę wwożonych odpadów komunalnych do RIPOK RUDNO.

Mając na uwadze powyższe postanowiono o zwiększeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Jednocześnie odwrócono zasadę ustalania stawki – zasadą jest stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny musi być wyższa. Przyjęto zasadę o jednolitości tej stawki.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano za zasadne zmianę stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”)